Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per trasllat a l'estranger per part de persones amb nacionalitat estrangera

Imprimir
Sol·licitud de baixa al Padró Municipal d'Habitants de persones estrangeres que volen establir la seva residència fora d'Espanya, o dels seus fills menors d'edat encara que tinguin la nacionalitat espanyola..  

QUI EL POT DEMANAR

 • Qualsevol persona estrangera major d'edat empadronada a L'Hospitalet que vulgui establir la seva residència habitual fora d'Espanya.
 • En cas de menors d'edat seran els seus pares o tutors legals, acreditats documentalment, els que podran demanar la baixa quan es vulgui establir la seva residència habitual fora d'Espanya.
 • Qualsevol persona major d'edat amb una representació expressa de les persones interessades.

QUAN ES POT FER

Demaneu la baixa abans d'anar a viure fora d'Espanya..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Disposar d'un document acreditatiu de la identitat.
 • La persona ha d'estar inscrita al Padró Municipal d'Habitants de L'Hospitalet.
 • Si s'escau, disposar del document acreditatiu de representació.
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeo (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'Acord de Luxemburg): document d'identitat del país d'origen o passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de majors d'edat, s'haurà d'aportar una autorització expressa per escrit i signada per la persona que vol donar-se de baixa, acompanyada de la fotocòpia del seu document d’identitat.
 • En el cas de representació de menors d’edat, s'haurà d'aportar el document legal que acrediti la representació del menor, acompanyat de la fotocòpia del document d'identitat del menor.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.
  Per a més informació podeu trucar al 010

  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta..  

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400