Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per trasllat a l'estranger per part de persones amb nacionalitat estrangera

Imprimir
Sol·licitud de baixa al Padró Municipal d'Habitants de persones estrangeres que volen establir la seva residència fora d'Espanya, o dels seus fills menors d'edat encara que tinguin la nacionalitat espanyola..  

QUI EL POT DEMANAR

 • Qualsevol persona estrangera major d'edat empadronada a L'Hospitalet que vulgui establir la seva residència habitual fora d'Espanya.
 • En cas de menors d'edat seran els seus pares o tutors legals, acreditats documentalment, els que podran demanar la baixa quan es vulgui establir la seva residència habitual fora d'Espanya.
 • Qualsevol persona major d'edat amb una representació expressa de les persones interessades.

QUAN ES POT FER

Demaneu la baixa abans d'anar a viure fora d'Espanya..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Disposar d'un document acreditatiu de la identitat.
 • La persona ha d'estar inscrita al Padró Municipal d'Habitants de L'Hospitalet.
 • Si s'escau, disposar del document acreditatiu de representació.
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeo (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'Acord de Luxemburg): document d'identitat del país d'origen o passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de majors d'edat, s'haurà d'aportar una autorització expressa per escrit i signada per la persona que vol donar-se de baixa, acompanyada de la fotocòpia del seu document d’identitat.
 • En el cas de representació de menors d’edat, s'haurà d'aportar el document legal que acrediti la representació del menor, acompanyat de la fotocòpia del document d'identitat del menor.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta..  

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400