Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per trasllat a l'estranger per part de persones amb nacionalitat estrangera

Sol·licitud de baixa al Padró Municipal d'Habitants de persones estrangeres que volen establir la seva residència fora d'Espanya, o dels seus fills menors d'edat encara que tinguin la nacionalitat espanyola.

 • Qualsevol persona estrangera major d'edat empadronada a L'Hospitalet que vulgui establir la seva residència habitual fora d'Espanya.
 • En cas de menors d'edat seran els seus pares o tutors legals, acreditats documentalment, els que podran demanar la baixa quan es vulgui establir la seva residència habitual fora d'Espanya.
 • Qualsevol persona major d'edat amb una representació expressa de les persones interessades.

 • Disposar d'un document acreditatiu de la identitat.
 • La persona ha d'estar inscrita al Padró Municipal d'Habitants de L'Hospitalet.
 • Si s'escau, disposar del document acreditatiu de representació.

Demaneu la baixa abans d'anar a viure fora d'Espanya.

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:

 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeo (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'Acord de Luxemburg): document d'identitat del país d'origen o passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de majors d'edat, s'haurà d'aportar una autorització expressa per escrit i signada per la persona que vol donar-se de baixa, acompanyada de la fotocòpia del seu document d’identitat.
 • En el cas de representació de menors d’edat, s'haurà d'aportar el document legal que acrediti la representació del menor, acompanyat de la fotocòpia del document d'identitat del menor.

Impresos associats

Autorització de sol·licitud de dades del padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.