Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Preinscripció per les escoles bressol públiques i les sufragades amb fons públics de L’Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud de preinscripció i matriculació a les escoles bressol públiques o sufragades amb fons públics per a infants de 0 a 3 anys..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones amb fills de 0 a 3 anys que vulguin fer la preinscripció pel curs 2021-2022

QUAN ES POT FER

Per al curs 2021-2022, de forma telemàtica del 6 de maig al 20 de maig i de forma presencial amb cita prèvia amb l'escola del 17 de maig al 20 de maig.  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Termini de presentació és del 6 al 20 de maig.

Heu d’ enviar, per mitjans telemàtic,la sol·licitud emplenada amb la documentació (escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat) requerida que correspongui al correu electrònic de l’escola demanada en primera opció.  En tot cas, els centres poden requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

L’escola us contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància i, assignant un número de sol·licitud amb el qual el interessat podrà comprovar l’estat de la mateixa. El número que donarà l’escola serà el número d’introducció al programari INTRO. 
PRESENCIALMENT:
Excepcionalment la presentació de l'imprès es farà presencialment a les escoles bressol, entre el 17 al 20 de maig.

S'haurà de trucar al centre escollit en primera opció per demanar cita prèvia i presentar la sol·licitud i la documentació requerida que correspongui el dia convingut amb l’escola a la esmentada cita prèvia.

Els telèfons de les escoles bressol els podeu trobar al document adjunt a impressos associats o trucant al 010 i especificant l'escola a la que voleu trucar.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Llibre de familia o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora legal, guardador, guardadora de fet) o la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. En el cas d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • TSI (targeta sanitària individual) de l'infant.
Amb caràcter general, s'accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, els centres poden requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

L’alumnat estranger podrà acreditar les dades d’identificació i filiació amb el document d’identitat, passaport o el llibre de família del seu país d’origen.

Si l’alumnat estranger no pot aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies.

Aquesta documentació la valorarà el director, la directora o titular del centre i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR NOMÉS EN EL CAS QUE S'AL·LEGUIN DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ

- Renda anual de la unitat familiar. 
Documentació acreditativa de la persona sol·licitant del fet de ser beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida.

- Domicili
DNI de la persona sol·licitant o la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de les persones estrangeres (original i fotocòpia).
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà amb un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, s'haurà de presentar l'últim rebut de liquidació de cotització vigent.

- Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals o guardadors de fet que hi treballin.
S'entén que un alumne o alumna té germans matriculats al centre si hi són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
S'entén que un alumne o alumna té germans que romandran al centre durant tot el curs per al qual es fa la preinscripció si la família n'ha confirmat la continuïtat.
S'entén que els pares o tutors legals o guardadors de fet treballen al centre únicament quan es tracta de treballadors assalariats en règim laboral o administratiu que presten serveis per compte de l'Ajuntament o del concessionari o gestor del centre, amb una jornada mínima de 18 hores setmanals. No es prendran en consideració les situacions d'excedència o altres situacions que no comporten el dret a percebre retribució.

- Situació familiar.
Si s'al·lega la situació laboral activa dels dos pares, tutors legals o guardadors de fet, o en el cas de la família monoparental, del progenitor/ra que té els fills al seu càrrec, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès per l'empresa. En cas que un dels progenitors, tutors legals o guardadors de fet tingui una excedència per cura de fills, ho haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa en què consti la data de la seva incorporació al lloc de treball. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, s'haurà de presentar l'últim rebut de liquidació de cotització vigent. Veure Annex sol·licitud preinscripció per les excepcionalitats d'aquest curs

- Discapacitat de l'alumne o alumna, dels pares, tutors legals o guardadors de fet o germans.
Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. (original i fotocòpia).
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

- Condició legal de família nombrosa o monoparental
Carnet vigent de família nombrosa o monoparental (original i fotocòpia).

- Malaltia crònica de l'alumne o alumna que n'afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

QUÈ PASSA DESPRÉS

COMPROVAR LA PUNTUACIO OBTINGUDA:

El 1 de juny les escoles publicaran la llista de sol·licituds amb la indicació de la puntuació obtinguda juntament amb un número assignat aleatòriament per la Regidoria d’Educació, que servirà per ordenar les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació.

També es podrà consultar aquest llistat al web de l’Ajuntament.

Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i, si no és així, podeu presentar una reclamació al centre que hagueu demanat en primer lloc, del 2 de juny al 4 de juny (ambdós inclosos).

SORTEIG PÚBLIC PER RESOLDRE LES SITUACIONS D'EMPAT:

Per establir l'ordre d'admissió en aquells centres on hi ha més demanda que oferta de places disponibles, les sol·licituds, que estiguin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció, s'ordenaran a partir del número que s’obtengui en el sorteig virtual que tindrà lloc el dia 7 de juny, a les 12 hores i que no podrà ser presencial.

Prèviament a la data del sorteig, es publicarà un link al web de l’Ajuntament on es podrà connectar qui vulgui veure’l.

CONSULTAR L'ASSIGNACIÓ DE PLACES:

El 15 de juny es farà pública la llista d'alumnes admesos a cada centre i es publicarà al web de l’Ajuntament.

FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Entre el 16 i el 25 de juny cal formalitzar la matrícula al centre assignat. El mateix centre us informarà de la documentació que heu d’aportar per formalitzar la matrícula. La no formalització de la matricula en el termini indicat comportarà la pèrdua de la plaça.
L’escola gestionarà el tràmit presencial mitjançant cites prèvies, ja sigui per correu electrònic o per telèfon, les quals estaran actives des de la publicació de la llista d’admesos (15 de juny).
També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula amb l’enviament de la documentació necessària per un correu electrònic a la bústia del centre (en aquest cas, la gestió telemàtica estarà activa des de la data de publicació de la llista d’admesos (15 de juny) fins al dia 25 de juny.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400