Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajudes  dirigides a famílies i col·lectius vulnerables residents en habitatges que formen part del patrimoni municipal

Imprimir
Per Decret d’Alcaldia núm. 4545 / 2020, de 15 d’abril han estat aprovades un seguit de mesures extraordinàries relacionades amb el coronavirus COVID-19, dirigides a famílies i col·lectius vulnerables previstes al Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, , destinades a residents en habitatges que formen part del patrimoni municipal de l'Hospitalet de Llobregat.
 
 • Opció 1 

Per a les persones titulars de contractes d’arrendament d’habitatges que a 31 de març de 2020 es trobessin al corrent de  pagament de la seva renda,  s’ofereix la possibilitat d’atorgar una reducció del cinquanta per cent (50%) de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim, en tot cas, de quatre mesos.

La persona titular del contracte d’arrendament que compleixi amb les condicions relacionades anteriorment, podrà optar entre acollir-se a aquesta opció o a acollir-se a l'opció 2, de forma que ambdues no són acumulatives.

 • Opció  2

Per a les persones titulars de contractes d’arrendament d’habitatges, que no es trobin al corrent de pagament, s’ofereix la possibilitat d’atorgar una moratòria automàtica en el pagament de la seva renda, la qual es prolongarà mentre duri l'estat d'alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat provocada pel COVID-19, amb un màxim de quatre mesos.

Un cop superada aquesta situació, l'arrendatari tornarà la quota o quotes no pagades al llarg d'un període de tres anys, el de la vigència del seu contracte si aquest fos inferior o, en el seu cas, en aquells contractes que es renovessin dins d’aquest període i fins al termini màxim establert, sense que es pugui aplicar cap tipus de penalització ni interessos.
 .  

QUI EL POT DEMANAR

Persones  titulars de contractes d’arrendament d’habitatges que formin part del patrimoni municipal que  a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 es trobin en alguna de les situacions següent:
 • Situació d'atur.
 • Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO).
 • Reducció de la jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari.
 • Circumstàncies similars a les anteriors que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.
I que per aquest motiu la unitat familiar no ha disposat dels  ingressos  que havia disposar en el mes anterior a l’aprovació de la present moratòria, prenent com a referència l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual.

Caldrà també que la renda , més les despeses i subministraments bàsics, resultin superiors o iguals  a el 35 per cent dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar, i que cap de les persones que componen la unitat familiar que habita en aquest habitatge  sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya .

QUAN ES POT FER

Es podrà fer la presentació de sol·licituds des del dia 16 d’abril de 2020 fins les 24:00 del dia 1 de maig de 2020..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de petició de l'ajuda per families i col·lectius residents en habitatges que formen part del patrimoni municipal
 • Treballadors compte aliena: Certificat d'atur o ERTO expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Autònoms: Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 • Llibre de família o documentació acreditativa de parella de fet
En cas que la documentació aportada a la present sol·licitud resulti incomplerta o insuficient en els termes previstos a l’article 6 del Reial Decret Llei 11/2020 , de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, cal especificar els motius, que li impedeixen aquesta aportació al punt  6.-Compromís de complementació de la sol·licitud

MÉS INFORMACIÓ

En cas de dubtes us podeu adreçar al correu electrònic següent:  direcció.serveis.epus@l-h.cat  indicant com assumpte : MORATORIA DECRET 4545/2020.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400