Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos per la via pública i parts comuns dels edificis

Tràmit administratiu necessari per a sol·licitar la llicència municipal que legalment es requereix per a la tinença i conducció de gossos considerat potencialment perillosos.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier de Staffordshire Americà,Tosa Inu o Japonès, Alà espanyol, Akita americà, American Bully, Bulldog americà, Cane Corso, Dog canari i Villano de las Encartaciones.
 • Els que tinguin les característiques (totes o la majoria) establertes a l'Annex II del RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la llei 50/1999, sobre el règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Els que hagin protagonitzat episodis de agressivitat i que hagi estat declarat gos potencialment perillós per una autoritat municipal.
 • En els casos que el sol·licitant sigui propietari de més d'un gos considerat potencialment perillós no cal sol·licitar una llicència per cada animal. Només haurà de notificar a l'ajuntament qualsevol canvi al respecte. 

Persones titulars o posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos, majors d'edat (o tercera persona degudament autoritzada) 

 • És necessari pagar la Taxa municipal. L'import a pagar serà el vigent a les ordenaces fiscals corresponents. 
 • No poden ser titulars d'aquesta llicència les persones que  hagin estat condemnades pels següents delictes: Homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d´associació amb banda armada o de narcotràfic, o no haver estat privat/ada, mitjançant resolució judicial o governativa, de la tinença d´animals potencialment perillosos.
 • Quan dins d’un mateix nucli familiar es demanin varies llicències, serà documentació comuna per a tots l’assegurança de responsabilitat civil.
 • El sol·licitant de la llicència no pot haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l'animal o l'hagin inhabilitat per a la seva tinença i/o altres sancions accessòries recollides a la normativa específica.
 • L'import mínim de l'assegurança de responsabilitat civil ha de ser 150.253,03 euros per sinistre i ha de constar raça i número de microxip.

Des del mateix moment de la possessió del gos (o abans, si ja es disposa de la documentació necessària)
El termini legal de resolució és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.
Aquesta llicència té una validesa de 5 anys. Abans de caducar heu de tornar a demanar-la realitzant aquest mateix tràmit.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acreditació d'inscripció del microxip al registre corresponentObligatoriTelemàtic i presencial
Cartilla sanitària de l'animalObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica en vigorObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • Llei 50/1999, de 23 de desembre (estatal), sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa l'esmentada llei
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol (catalana), sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d'11 de juny (català), per a l'aplicació a Catalunya del RD estatal 287/2002
Segons les ordenances fiscals vigents 
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea