Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ús de la deixalleria municipal

Les deixalleries són instal.lacions de recepció selectiva de residus municipals, orientades a residus especials en petites quantitats (p.e. pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos (p.e. mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.

És una instal·lació que permet assolir nivells alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.

Qualsevol persona particular pot fer el lliurament de qualsevol dels tipus de residus que recull la deixalleria.

També en poden fer ús els comerços, oficines i serveis.

Les indústries no poden ser usuàries d'aquest servei ja que tenen els seus propis mecanismes establerts a través dels gestors autoritzats.

Heu de portar els residus directament a la deixalleria municipal.

Documentació necessària

 • DNI, targeta de residència o passaport (original)

 • C. Arquimedes n° 1 CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

  • De dilluns a dissabte de 9 a 20 h.

  Durant el mes d'agost l'horari serà:

  • De dilluns a divendres de 9 a 20 h.
  • Dissabtes de 9 a 14 h.

  més informació

Ordenança fiscal núm. 2.03 Taxa per la recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
 • El Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC)
 • Norma Tècnica sobre deixalleries
La prestació d'aquest servei es fa de forma gratuïta per als usuaris particulars o ciutadans, fins un màxim de 500 kg. de pes i sempre que els residus siguin aportats en vehicle privat.

En la resta de casos, així com en el cas dels comerços, oficines i serveis, podeu consultar el preu públic que s'haurà d'autoliquidar trucant a la mateixa deixalleria municipal.
Sense resolució d'òrgan

Existeixen uns equipaments que recorren els districtes de la ciutat per acostar el reciclatge a la ciutadania. Per veure horaris i ubicacions consultar el tràmit d'Ús de les deixalleries mòbils.