Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscripció al cens electoral de ciutadans/nes de la Unió Europea per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 i al Parlament Europeu

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, i al Parlament Europeu quan correspongui, si estan inclosos en el cens electoral vigent d'aquestes eleccions.

L'oficina del Cens Electoral (OCE) enviarà un imprès als ciutadans de la UE residents a Espanya que no hagin realitzat la declaració formal en anteriors eleccions, amb les dades d'empadronament per a facilitar la realització de la manifestació de voluntat de vot. En aquesta comunicació s'hi inclourà, si s'escau, una clau de tramitació telemàtica (CTT).
 
Aquesta inscripció només s'ha d'efectuar una vegada mentre duri, de manera continuada,  l'empadronament al territori espanyol.

Ciutadans/es de països de la Unió Europea residents a Espanya, no espanyols/es i que siguin majors d'edat el dia de la votació.

  • NIE (Número de identificació d'estranger)
  • Clau de tramitació telemàtica (CTT)

La persona ha de:
  • Ser major d'edat el dia de la votació, o complir els 18 anys aquell dia i no estar privada del dret de sufragi actiu.
  • Estar empadronada a L'Hospitalet.
  • Manifestar la voluntat d'exercir el dret de sufragi a Espanya.

Fins el 30 de gener del 2023.
La inscripció serà de caràcter permanent durant el temps que la persona comunitària resideixi a Espanya, si no hi ha sol·licitud formal en altre sentit.

Les persones interessades hauran d'accedir al tràmit 'Manifestació de la intenció d'exercir a Espanya el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals i al Parlament Europeu, pels electors del CERE (Cens d'Estrangers Residents a Espanya) pertanyents a la Unió Europea' de la Seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE i marcar l'opció de manifestació de voluntat de vot.

Qui no disposi de certificació electrònica però hagin rebut la comunicació de l'Oficina del Cens Electoral amb la clau de tramitació telemàtica (CTT), podran realitzar la declaració formal acreditant la seva identitat amb el NIE i la CTT rebuda.

Fora de termini

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
 

Documentació necessària

Ompliu el formulari que se us facilitarà a les oficines indicades i aporteu original i fotocòpia de:

  • Targeta d'identitat d'estranger en vigor, document d'identitat o passaport del seu país d'origen en vigor.

Podrà també fer el tràmit per correu postal si ha rebut l'imprés enviat per l'OCE  amb les seves dades d'empadronament i la clau de tramitació telemàtica (CTT), el qual haurà de complimentar i signar i podrà enviar a la Delegació Provincial de la OCE de Barcelona, sense franqueig.

Arribarà al seu domicili d'empadronament la seva inscripció al cens i, posteriorment, la targeta censal on s'indicarà el lloc de votació.

Les sol·licituds realitzades fora de termini, incloses les que puguin ser presentades per reclamació a les dades d'inscripció al cens electoral, seran desestimades per incomplir aquest requisit.