Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscripció al cens electoral de ciutadans/es de països amb acord per a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023

Inscripció al cens electoral de residents a Espanya (CERE) que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, són ciutadans de països amb els quals Espanya ha signat acords per a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023. Aquest cens és específic per aquest procés electoral.

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, l'Oficina del Cens electoral (OCE) enviarà un imprès als estrangers residents a Espanya que reuneixin les condicions establertes en l'apartat de 'Requeriments', amb les dades personals i de residència, juntament amb la Clau de tramitació telemàtica (CTT).

Ciutadans/es de països no comunitaris  i majors d'edat el dia de la votació, amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Trinidad i Tobago i Xile.

La persona ha de:
  • Ser major d'edat el dia de la votació, o complir els 18 anys aquell dia i no estar privada del dret de sufragi actiu.
  • Estar empadronada a L'Hospitalet.
  • Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit legalment a Espanya cinc anys en el moment de la sol·licitud (a les persones de Noruega se les exigeixen 3 anys de residència legal en el moment de la votació i a les del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord se les exigeixen 3 anys de residència legal en el moment de la sol·licitud).

Des de l'1 de desembre del 2022 fins al 15 de gener del 2023.
Aquesta inscripció és vàlida exclusivament per aquest procés electoral.

Les persones interessades hauran de marcar l'opció de manifestació de voluntat de vot accedint al tràmit 'Inscripció en el cens electoral d'Estrangers Residents a Espanya de ciutadans nacionals de països amb Acords' de la Seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) (https://sede.ine.gob.es/cere_ca), acreditar la seva identitat mitjançant qualsevol de les següents formes:
  • Mitjançant el sistema cl@ve (sempre que l'Oficina del Cens Electoral disposi del seu nombre d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers), o
  • Parella de claus: Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) remesa per correu postal i Número d'Identificació d'Estranger (NIE).

Fora de termini

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

Ompliu el formulari que se us facilitarà a les oficines indicades i aporteu, segons el cas:
  • Targeta de residència  vigent (original i fotocòpia). Les persones d'Islàndia, Noruega i Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord podran acreditar la seva identitat, també amb el seu document d'identitat vigent o passaport vigent del seu país d'origen si van realitzar la seva inscripció al Padró municipal abans de l'1 de gener de 2021.

Podrà també fer el tràmit per correu postal si ha rebut l'imprès enviat per l'OCE amb les seves dades d'empadronament i la clau de tramitació telemàtica (CTT), el qual haurà de complimentar i signar i podrà enviar-lo per correu postal a la Delegació Provincial de l'OCE corresponent, sense franqueig.

Arribarà al seu domicili d'empadronament la seva inscripció al cens i, posteriorment, la targeta censal on s'indicarà el lloc de votació.