Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat de mercats

Canvi de titularitat.
 

El/la cedent i la persona cessionària o interessada.

Aportant la documentació necessària a qualsevol dels registres d'entrada d'aquest ajuntament.

Documentació necessària

- Instància sol·licitant el canvi de titularitat (2 còpies).
- DNI de les persones que sol·liciten el canvi de titularitat (fotocòpia).
- Autoliquidació pels drets del canvi de titularitat de la parada/es (original).
- Declaració jurada del cessionari (original).
- Fiança, si s'escau.
- Llibre de família, quan el traspàs es realitzi entre familiars (original i fotocòpia per a compulsar o fotocòpia compulsada).
- 2 fotografies.
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l'Administració d'Hisenda, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corret amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament, de les persones que sol.liciten el traspàs (original).

Impresos associats

Expedient de canvi de titularitat (Mercats)

IMPORTANT: NO S'INICIARA CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT

- El Departament de Mercats o la direcció del mercat, revisaran tota la documentació abans de presentar-la al Registre General d'Entrada.
- La persona interessada farà l'autoliquidació i pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del mercat.
- La autoliquidació es farà efectiva a qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest, després de presentar els documents al Registre General d'Entrada.