Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat de mercats

Imprimir
Canvi de titularitat.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la cedent i la persona cessionària o interessada.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aportant la documentació necessària a qualsevol dels registres d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
- Instància sol·licitant el canvi de titularitat (2 còpies).
- DNI de les persones que sol·liciten el canvi de titularitat (fotocòpia).
- Autoliquidació pels drets del canvi de titularitat de la parada/es (original).
- Declaració jurada del cessionari (original).
- Fiança, si s'escau.
- Llibre de família, quan el traspàs es realitzi entre familiars (original i fotocòpia per a compulsar o fotocòpia compulsada).
- 2 fotografies.
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l'Administració d'Hisenda, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corret amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament, de les persones que sol.liciten el traspàs (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARA CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT

- El Departament de Mercats o la direcció del mercat, revisaran tota la documentació abans de presentar-la al Registre General d'Entrada.
- La persona interessada farà l'autoliquidació i pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del mercat.
- La autoliquidació es farà efectiva a qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest, després de presentar els documents al Registre General d'Entrada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400