Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat de mercats

Imprimir
Canvi de titularitat.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la cedent i la persona cessionària o interessada.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aportant la documentació necessària a qualsevol dels registres d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
- Instància sol·licitant el canvi de titularitat (2 còpies).
- DNI de les persones que sol·liciten el canvi de titularitat (fotocòpia).
- Autoliquidació pels drets del canvi de titularitat de la parada/es (original).
- Declaració jurada del cessionari (original).
- Fiança, si s'escau.
- Llibre de família, quan el traspàs es realitzi entre familiars (original i fotocòpia per a compulsar o fotocòpia compulsada).
- 2 fotografies.
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l'Administració d'Hisenda, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corret amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament, de les persones que sol.liciten el traspàs (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARA CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT

- El Departament de Mercats o la direcció del mercat, revisaran tota la documentació abans de presentar-la al Registre General d'Entrada.
- La persona interessada farà l'autoliquidació i pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del mercat.
- La autoliquidació es farà efectiva a qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest, després de presentar els documents al Registre General d'Entrada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400