Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Justificant de pagament dels tributs municipals

Sol·licitud del document conforme s'ha efectuat el pagament d'un tribut municipal.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.