Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció de l'impost sobre activitats econòmiques per als organismes públics d'investigació, establiments d'ensenyament i fundacions benèfiques o d'utilitat pública

Sol·licitud per a l'exempció del pagament de la quota de l'IAE per als organismes públics d'investigació, establiments d'ensenyament i fundacions benèfiques o d'utilitat pública.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.