Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica pels vehicles considerats d'interès històric

Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 100% de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per aquells vehicles considerats d'interès històric.

Es consideren vehicles d’interès històric: 

  • Els declarats històrics i que constin en la Prefectura Provincial de Trànsit amb matrícula històrica.
  • Els que tinguin més de 25 anys d’antiguitat considerats d’interès històrics per la seva conservació.

  • Els vehicles han de constar a nom del subjecte passiu, com a vehicles en circulació a la Prefectura Provincial de Trànsit i donats d’alta al Registre o Cens de vehicles de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
  • Els vehicles han de circular amb caràcter excepcional.
  • Les persones titulars dels vehicles hauran d’adoptar el compromís de participar, a petició de l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, ral·lis, exposicions, etc., organitzats pel mateix Ajuntament, per institucions sense finalitat de lucre, incloses en el Registre Municipal d’Entitats d’Interès Municipal, o per entitats autoritzades per l’Ajuntament.
  • Els vehicles de més de 25 anys d'antiguitat han de constar inscrits al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya reunint els requisits necessaris per a ser considerats d'interès històric.
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.

Documentació necessària

Heu d'adjuntar la següent documentació només en el supòsit de vehicles que NO tinguin matrícula històrica:

  • Certificació de l’entitat sense ànim de lucre, especialitzada en vehicles històrics, inscrita en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, que asseguri que els vehicles reuneixen els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric.
    En tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat la superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.