Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de domicili fiscal per als tributs municipals

Comunicació a l'Ajuntament del domicili fiscal a tots els efectes per a les comunicacions i notificacions tributàries municipals.

El domicili fiscal de les persones físiques es correspon amb l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb el del padró d'habitants.

El domicili fiscal de les persones jurídiques es correspon amb l'adreça de la seu social.

No s'admetran apartats de correus.

S'ha de tenir en compte que heu de fer de manera expressa aquesta comunicació, tot i que hagueu canviat la vostra adreça d'empadronament o de la seu social, segons el cas.

La persona física o jurídica interessada o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

Les persones físiques tenen l'obligació de fer aquesta comunicació en el termini de tres mesos des de que es produeixi el canvi.

Les persones jurídiques tenen l'obligació de fer aquesta comunicació en el termini d'un mes a partir del moment en que es produeixi el canvi de domicili.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la vostra petició.
El departament gestor tramita la vostra petició en un màxim d'una setmana des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

La comunicació del nou domicili fiscal tindrà plena validesa des de la seva presentació respecte a l’Administració tributària municipal.

Les modificacions que es facin afectaran tots els tributs municipals.