Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció del pagament de la plusvàlua

Sol·licitud per a quedar exempt del pagament de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana.

Segons s'indica a l'ordenança fiscal vigent, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:

  • Transmissions de drets de servitud i/o de conjunts historicoartístics.
  • Quan l'obligació de satisfer l'import recaigui sobre l'estat, les comunitats autònomes, les entitats locals, les institucions benèfiques, les entitats gestores de la Seguretat Social, la Creu Roja o altres.
  • Quan l’obligació legal de satisfer aquest impost recaigui sobre una entitat sense fins lucratius.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.