Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica segons la finalitat del vehicle

Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles següents:

  • Vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
  • Vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i si hi ha reciprocitat en la seva extensió i grau. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris amb estatut diplomàtic.
  • Vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò que es disposa en tractats o convenis internacionals.
  • Ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
  • Autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
  • Tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïda amb la cartilla d’inspecció agrícola.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.