Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Aquest tribut es produeix en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o de la transmissió de drets reals sobre un bé immoble.

Formalització del document de pagament (autoliquidació) on la persona obligada a pagar la plusvàlua fa, de forma assistida, el càlcul de la quota per a determinar i ingressar l'import del deute.