Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autoliquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Declaració per a obtenir la carta de pagament de l'impost on la persona obligada a pagar l'IVTM fa, per si mateixa o assistida, el càlcul de la quota per determinar i ingressar l'import del deute tributari.

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques de qualsevol classe i categoria. Per tant, l'impost es paga encara que el vehicle no s'utilitzi mai (en aquest cas es pot donar de baixa temporal a la Prefectura Provincial de Trànsit).

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.