Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat de dades tributàries

Sol·licitud d'un certificat en el que s'especifica la informació tributària sol·licitada per la persona interessada.

La persona interessada pot sol·licitar les seves dades tributàries o les de qualsevol altra persona aportant una autorització expressa del/de la interessat/da.

Si es fa directament a l'Oficina d'Atenció Tributària: immediatament
Si es presenta instància: 20 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Un cop rebuda la sol·licitud, s'analitza i s'emet el certificat signat per un assessor/a de l'Òrgan de Gestió Tributària.