Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de vehicles de tracció mecànica segons el dispositiu mediambiental

Sol·licitud per obtenir una bonificació, durant els primers 8 períodes impositius a comptar des de la data de la matriculació, del 75% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “zero emissions” o del 50% de la quota als que disposin del distintiu ambiental “eco”.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.