Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta de la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques

Es pot fer la consulta durant l'exposició pública de la relació d'activitats econòmiques establertes a L'Hospitalet que no estan exemptes de pagar IAE, agrupades per quota municipal.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.