Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Pròrroga, en casos d'herència, per al pagament de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

En les transmissions d'un bé immoble per causa de mort el termini per a fer el pagament de la plusvàlua és de 6 mesos prorrogables a un any, sempre que feu la petició.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.