Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Plànol d’alineacions i rasants

Petició per a la realització d'un plànol d'alineacions i rasants d'una parcel·la (pot estar relacionat amb la sol·licitud de llicència d'obra).

 • El termini d'emisió del plànol és de dos mesos,a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; aquest termini podrà ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat del cas.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Per sol·licitar el plànol es necessita la següent informació:

 • Dades de la parcel·la:
  •      Adreça postal, o
  •      Referència cadastral
 • Dades de l'empresa o particular, per poder fer la factura:
  • NIF
  • Nom de l'empresa o particular
  • Adreça fiscal (carrer, núm., codi postal i població)
 • Altres:
  • Telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

Taxa d'acord amb les ordenances fiscals vigents.
Sense resolució d'òrgan

El Servei de Sistemes d'Informació Territorial facilitarà la resposta a la sol·licitud mitjançant notificació electrònica (e-Notum)