Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Exempció de l'impost d'activitats econòmiques per a associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l'IAE a associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat..  

QUI EL POT DEMANAR

Les associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.

QUAN ES POT FER

A l'inici de l'activitat..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • CIF de l'Associació/Fundació (fotocòpia).
 • Còpia de la comunicació a aquest ajuntament de l’exercici de l’opció, regulada en l’article 14.1 de la Llei 49/2002, especificant en quins anys fiscals s'ha produït.
 • Declaració censal 036 presentada davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), on figuri la comunicació de:
  • estar exempt de l'IAE d'acord amb l'art. 15 de la Llei 49/2002 (casella 357)
  • exercir l'opció pel règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2005 (casella 624)
 • Certificat emès per l'AEAT on hi figuri com a entitat sense finalitat lucrativa que ha comunicat a l'Administració Tributària l'opció per l'aplicació del règim fiscal especial regulat en la Llei 49/2002 i no hi ha renunciat, indicant en quins anys fiscals ha tingut efecte.
 • Manifestació escrita del representant legal on es faci constar que reuneix els requisits següents establerts a l'article 3 de la Llei 49/2002:
  • persegueix finalitats d'interès general
  • destina, a la realització d'aquestes finalitats, almenys el 70% dels seus ingressos.
  • que l'activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objectiu o finalitat estatutària.
  • que les persones assenyalades en el art. 3, 4t de l'esmentada Llei, no són els destinataris principals de les activitats que es realitzen per l'entitat.
  • que els càrrecs (patrons, representant estatutari) són gratuïts.
  • que consta en els estatuts socials que en cas de dissolució, el seu patrimoni es destinarà en la seva totalitat a les entitats previstes per l'art. 3, 6è de l'esmentada Llei.
  • que està inscrita en el registre corresponent.
  • que compleix amb les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regeixen o, en el seu defecte, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.
  • que compleix amb les obligacions de rendició de comptes que estableix la seva legislació específica o, en absència de previsió legal específica, que rendeix comptes abans de transcorreguts 6 mesos des del tancament del seu exercici davant l'organisme públic encarregat del registre corresponent.
  • que elabora anualment una memòria econòmica en la qual s'especifiquen els ingressos i les despeses de l'exercici, de manera que puguin identificar-se per categories i per projectes, així com, en el seu cas, el percentatge de participació que manté en entitats mercantils.
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400