Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Exempció de l'impost d'activitats econòmiques per a associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l'IAE a associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat..  

QUI EL POT DEMANAR

Les associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.

QUAN ES POT FER

A l'inici de l'activitat..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • CIF de l'Associació/Fundació (fotocòpia).
 • Còpia de la comunicació a aquest ajuntament de l’exercici de l’opció, regulada en l’article 14.1 de la Llei 49/2002, especificant en quins anys fiscals s'ha produït.
 • Declaració censal 036 presentada davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), on figuri la comunicació de:
  • estar exempt de l'IAE d'acord amb l'art. 15 de la Llei 49/2002 (casella 357)
  • exercir l'opció pel règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2005 (casella 624)
 • Certificat emès per l'AEAT on hi figuri com a entitat sense finalitat lucrativa que ha comunicat a l'Administració Tributària l'opció per l'aplicació del règim fiscal especial regulat en la Llei 49/2002 i no hi ha renunciat, indicant en quins anys fiscals ha tingut efecte.
 • Manifestació escrita del representant legal on es faci constar que reuneix els requisits següents establerts a l'article 3 de la Llei 49/2002:
  • persegueix finalitats d'interès general
  • destina, a la realització d'aquestes finalitats, almenys el 70% dels seus ingressos.
  • que l'activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objectiu o finalitat estatutària.
  • que les persones assenyalades en el art. 3, 4t de l'esmentada Llei, no són els destinataris principals de les activitats que es realitzen per l'entitat.
  • que els càrrecs (patrons, representant estatutari) són gratuïts.
  • que consta en els estatuts socials que en cas de dissolució, el seu patrimoni es destinarà en la seva totalitat a les entitats previstes per l'art. 3, 6è de l'esmentada Llei.
  • que està inscrita en el registre corresponent.
  • que compleix amb les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regeixen o, en el seu defecte, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.
  • que compleix amb les obligacions de rendició de comptes que estableix la seva legislació específica o, en absència de previsió legal específica, que rendeix comptes abans de transcorreguts 6 mesos des del tancament del seu exercici davant l'organisme públic encarregat del registre corresponent.
  • que elabora anualment una memòria econòmica en la qual s'especifiquen els ingressos i les despeses de l'exercici, de manera que puguin identificar-se per categories i per projectes, així com, en el seu cas, el percentatge de participació que manté en entitats mercantils.
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.
  Per a més informació podeu trucar al 010

  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400