Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Document per al pagament del deute pendent en període executiu

Imprimir
Obtenció d'un document on consten els tributs i sancions que no s'han pagat durant el període voluntari..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb l'autorització expressa d'aquesta.

QUAN ES POT FER

Podeu obtenir aquest document una vegada finalitzat el termini per al pagament en període voluntari d'ingrés..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
1. Empleneu el formulari i premeu el botó per enviar la sol·licitud.

2. S’enviarà el document de pagament per correu ordinari al domicili fiscal de la persona titular del deute.

3. En breu us arribarà un correu electrònic amb el resultat de la tramitació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • El número de l'expedient o les dades del rebut del que voleu el document de pagament, si el sabeu.
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • En el cas d'una empresa, entitat o altra persona jurídica haureu d'aportar l'autorització de la representació segellada per l'empresa o fotocòpia de l'escriptura on consti l'administrador/a o apoderat/da que autoritza i, si s'escau, fotocòpia de l'escriptura de poders, juntament amb la fotocòpia del CIF de l'empresa i el document d'identitat original de la persona autoritzada.
Si demaneu el document per al pagament del deute de titulars difunts heu d'aportar:
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Certificat de defunció.
 • Document acreditatiu del parentiu (llibre de família, acceptació d'herència, testament...).
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

S’enviarà el document de pagament per correu ordinari al domicili fiscal del/de la titular del tribut.

MÉS INFORMACIÓ

En cas que no ingresseu l'import total del deute pendent inclòs el recàrrec, en els terminis establerts, una vegada notificada la provisió de constrenyiment i finalitzat el termini de pagament, es procedirà directament a l'embargament dels seus béns i/o prèviament, a l'execució de les garanties existents.

També s'exigiran els interessos de demora des del dia següent al del venciment del termini del periode voluntari de pagament fins a la data d'ingrés, i es repercutiran les costes del procediment.

Quan el deute sol·licitat estigui inclòs en un procediment d'embargament, el pagament s'haurà de fer del deute més antic..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RD 939/2005 Reglament general de recaptació.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400