Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta de dades dels padrons dels tributs municipals

Imprimir
Consulta per a saber les dades dels rebuts dels padrons que han de pagar les persones titulars de tributs a L'Hospitalet..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del tribut o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Dates de meritació dels tributs:

Pel que fa a l'impost de béns immobles (IBI) i al tribut metropolità, en el cas de transmissió, la nova persona propietària haurà de pagar l'impost a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Pel que fa a l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), en cas de vehicles nous el període impositiu començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició. En el cas de transmissió, la nova persona propietària haurà de pagar l'IVTM a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició del vehicle. El padró es nodreix de les dades obtingudes de la Direcció General de Trànsit.

Pel que fa a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), en les declaracions d'alta es merita des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. En el cas de transmissió, la nova persona propietària haurà de pagar l'IAE a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició de la llicència d'activitat. El padró de l'IAE es nodreix amb les dades obtingudes de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Pel que fa a la taxa de recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, l'impost es merita l'1 de gener excepte en les declaracions d'alta que abastarà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural.

Pel que fa a la taxa del cementiri municipal, l'obligació de contribuir neix quan s'inicia la prestació del servei. Les persones interessades han de formalitzar una autoliquidació a la Unitat del Cementiri quan necessiten el servei.

Pel que fa a la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament del sòl, vol i subsòl, la taxa es merita quan es produeix l'aprofitament especial o l'ús privatiu de la via pública.

Pel que fa a la taxa per a la prestació de serveis en els mercats municipals, l'obligació de contribuir neix quan s'adopta l'acord administratiu de concessió en qualsevol dels mercats municipals..  

PREU

D'acord amb les tarifes aprovades a l'ordenança fiscal reguladora..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400