Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat de dades cadastrals emès pel Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Aquest tràmit permet obtenir un certificat cadastral en el que s'especifiquen els béns immobles, amb les dades físiques, jurídiques i econòmiques que figurin als Cadastres Immobiliaris rústics i urbans, d'àmbit nacional.

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa.

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • DNI, targeta de residència o passaport
  • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
EN EL CAS D'HEREUS/HEREVES O SUCCESSORS/RES:

L'Ajuntament de L'Hospitalet és un dels Punts d'Informació Cadastral (PIC) autoritzat per la Direcció General del Cadastre. Els serveis que presta com a PIC són:

A qualsevol ciutadà:

  • Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.
Als titulars cadastrals o als seus representants autoritzats:
  • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF/NIE, domicili i valor cadastral) i no protegides relatives als béns immobles de la seva titularitat.