Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari (mortis causa)

Canvi de titularitat d'un nínxol per defunció de la persona titular.

La persona sucesora o las que tengan derechos legítimos y directos sobre el derecho funerario.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a la oficina indicada a continuació sol·licitant cita prèvia.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general
 • DNI de la persona sol·licitant
 • Document de titularitat del dret funerari (títol de la sepultura original)
 • Certificat de les últimes voluntats de la persona difunta
 • Testament de la persona titular difunta, si n'hi ha.
 • En cas de més d'una persona hereva:
  • Document de cessió de la resta d'hereus/ves amb la firma reconeguda per entitat bancària, organisme oficial, etc o bé es firmarà presencialment a l'oficina del cementiri.
  • En cas que alguna d'elles estigui difunta, és necessari aportar el certificat de defunció, certificat darreres voluntats, testament si n'hi ha i cessió dels hereus d'aquesta.
 • Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina del Cementiri durant la tramitació).

L'Ajuntament de L'Hospitalet, per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar a través del Servei de Via Oberta de l'Administració Oberta de Catalunya les següents dades:
 • Registre civil de matrimonis.
 • Registre civil de naixements.
Si us oposeu a la consulta de dades haureu d'aportar, a part de la documentació indicada, la documentació acreditativa de la relació de parentiu.

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

 • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
 • En cas que més d'una persona sigui hereva, document de cessió al seu favor de la resta de les persones hereves, on constin la cessió i signatures originals amb còpia dels documents d'identitat de les persones cessionàries.
 • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.