Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del dret funerari (mortis causa)

Imprimir
Canvi de titularitat d'un nínxol per mort de la persona titular..  

QUI EL POT DEMANAR

El/la successor/a o les persones que tinguin drets legítims i directes sobre el nínxol.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aportant la documentació necessària als registres d'entrada de l'ajuntament.
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies)
- DNI del/la sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Document de titularitat del dret funerari (original).
- Certificat de les últimes voluntats (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Testament del/la titular mort/a, si n'hi ha (original i fotocòpia per a la compulsa).
- S'hi ha més d'un/a hereu/va, cal presentar el document de cessió de la resta dels hereus/ves (document facilitat a l'oficina del cementiri municipal), o en el seu cas, certificat de defunció (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Llibre de família del titular o document acreditatiu de la relació de parentiu (original i fotocópia per a la compulsa).
- Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

MÉS INFORMACIÓ

- Tarifa segons les ordenances fiscals vigents.
- La sol·licitud s'haurà de presentar preferentment a la Unitat de Cementiri i Serveis Funeraris..  

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals vigents.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400