Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari (mortis causa)

Canvi de titularitat d'un nínxol per defunció de la persona titular.

La persona sucesora o las que tengan derechos legítimos y directos sobre el derecho funerario.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

 • Instància general
 • DNI de la persona sol·licitant
 • Llibre de família del titular o document acreditatiu de la relació de parentiu
 • Document de titularitat del dret funerari (títol de la sepultura original)
 • Certificat de les últimes voluntats de la persona difunta
 • Testament de la persona titular difunta, si n'hi ha.
 • En cas de més d'una persona hereva:
  • Document de cessió al seu favor de la resta de les persones hereves, on constin la cessió i signatures originals amb còpia dels documents d'identitat de les persones cessionàries (posteriorment, l'original l'haureu de lliurar a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
  • En cas que alguna d'elles estigui difunta, el certificat de defunció.
 • Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina del Cementiri durant la tramitació, consulteu l'apartat 'què passa després' per saber on recollir-ho).

Impresos associats

Instància general

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

 • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
 • En cas que més d'una persona sigui hereva, document de cessió al seu favor de la resta de les persones hereves, on constin la cessió i signatures originals amb còpia dels documents d'identitat de les persones cessionàries.
 • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.