Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Publicació d'un esdeveniment esportiu a la web municipal

Sol·licitud per a publicar la celebració d'una activitat o esdeveniment esportiu local a la pàgina web municipal.

Entitats esportives de la ciutat inscrites al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

  • L'entitat esportiva sol·licitant ha de constar inscrita al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

Al menys 20 dies hàbils abans de la celebració de l'activitat o esdeveniment esportiu.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies), degudament complimentada i signada, amb el detall de l'esdeveniment esportiu a celebrar.
  • Breu resum de l'esdeveniment esportiu.
  • Imatge gràfica de l'esdeveniment (cartell, tríptic, etc.) o altres elements de difusió.

La publicació de l'esdeveniment esportiu a la web municipal és totalment gratuïta.
Sense resolució d'òrgan

El fet de realitzar la sol·licitud no implica obligatòriament que l'activitat sigui acceptada per a la seva publicació.

El departament gestor es reserva el dret de seleccionar els esdeveniments a publicar segons la seva adequació.

El departament gestor valora la conveniència de l'esdeveniment esportiu (positiva o negativa) pel qual es sol·licita la seva publicació.

En cas de valoració positiva, el departament gestor es pot posar en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic) quan consideri necessari ampliar la informació proporcionada i, finalment, es publica l'esdeveniment esportiu a la web municipal.