Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autorització per a rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques sense finalitat comercial

Sol·licitud d'una autorització per a poder realitzar el rodatge de pel·lícules, així com vídeos i sessions fotogràfiques, sempre que no es faci amb finalitat comercial.

Qualsevol persona física o jurídica, així com la persona representant legalment autoritzada.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Presentació d'instàncies amb un termini mínim de 20 dies d'antelació i màxima de 6 mesos a la data de l'activitat

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, en cas d'actuar en representació d'altre, emplenar les dades corresponents al formulari
  • Formulari general per a rodatge.
  • Pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns mobles i immobles, així com de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar durant l'activitat.

Impresos associats

Formulari general per a rodatge