Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Suport a activitats o esdeveniments esportius

Sol·licitud de suport material i/o tècnic per al desenvolupament d'activitats o esdeveniments esportius locals.

Entitats esportives de la ciutat inscrites al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

  • L'entitat esportiva sol·licitant ha de constar inscrita al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

Al menys 20 dies hàbils abans de la celebració de l'activitat o esdeveniment esportiu.
El departament gestor dóna resposta en un termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies), degudament complimentada i signada, amb el detall de l'esdeveniment esportiu a celebrar.

Tant el suport material com el suport tècnic, segons el cas, per a activitats o esdeveniments esportius és totalment gratuït.
Sense resolució d'òrgan

L’acceptació de la sol·licitud anirà condicionada a la valoració positiva de l’esdeveniment esportiu per part del departament gestor i a la disponibilitat de recursos disponibles.

Quan el suport impliqui la coordinació amb altres àrees d’aquest ajuntament, la persona sol·licitant haurà d’acomplir els requeriments específics que estableixi cadascuna (servei de guàrdia urbana, servei de mobilitat, servei de neteja, petició de via pública, material municipal, etc.).

El departament gestor valora la conveniència de l’esdeveniment esportiu (positiva o negativa) pel qual se sol·licita el suport material i/o tècnic.

En cas de no haver disponibilitat de material o de valoració negativa, es dóna resposta per escrit a la persona sol·licitant.

En cas d’haver disponibilitat de material i de valoració positiva, el departament gestor es posa en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic) per acordar els detalls del suport.