Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajuts per a la posada al dia d'habitatges que es posin en lloguer a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social

Imprimir
Es tracta d’un ajut econòmic, per a propietaris/àries d’habitatges desocupats, per a obres de reforma o/i posada al dia de l’habitatge buit de què disposen, amb la condició de posar-lo en lloguer, fent servir la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat.

L’ajut econòmic consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut que s’establirà en funció de les despeses acreditades per les obres subvencionades, essent la quantia màxima de l’ajut d’un màxim del 50% del cost total de la despesa acreditada, conforme el que es disposa a l’article 14 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, no superant en cap cas la quantia de 3000 €.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Podran resultar beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges buits de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Per poder resultar beneficiari/ària d’aquests ajuts s’hauran de reunir els requisits següents:

 1. Contractar el lloguer de l’habitatge per un període mínim de 3 anys fent servir la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social; o bé a través de la cessió al Fons Social d’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat per aquest mateix període de 3 anys.
 2. Que s’hi hagin realitzat obres de reforma i/o posada al dia en l’habitatge objecte de contractació per al lloguer social en els sis mesos anteriors a la  data del contracte de lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social o de la posada a disposició del Fons Social d’Habitatge de la ciutat.
 3. Que el contracte de lloguer s’hagi signat a partir del dia 1 de maig de 2013.
 4. Que disposin de cèdula d’habitabilitat.
 5. Que disposin del Certificat d’eficiència energètica.
 6. Estar desocupats en la data de contractació del lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social o de la cessió al Fons Social.
 7. No tenir obert cap expedient disciplinari urbanístic i/o de conservació, ocasionat per problemes estructurals de l’habitatge.
 8. No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, entre les quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la Seguretat Social.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació d'instàncies començarà el mateix dia de la publicació de les bases (adjuntes en aquest tràmit) en el BOP i finalitzarà el 15 de novembre de 2013..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Les sol·licituds es presentaran juntament amb la documentació a aportar, a l’Oficina Municipal de  l’Habitatge.
Documentació necessària
Les sol·licituds es presentaran en el model d’instància, segons model determinat en l’Annex 3 de les bases de la convocatòria i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:  
 1. DNI/NIF/NIE del/de la persona sol·licitant o autorització per a la comprovació de les dades del DNI/NIE. En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts; fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat que signa la sol·licitud, i documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
 2. Títol jurídic que acredita la titularitat de l’immoble.
 3. Si s’escau, el contracte de lloguer i, en cas d’estar en el programa de cessió, document de cessió de l’habitatge.
 4. Cèdula d’habitabilitat.
 5. Certificat d’eficiència energètica.
 6. Factura/es detallades de les obres realitzades per a la reforma o l’adequació de l’habitatge, per partides, que s’ajustin a les tipologies descrites a l’Annex 2 (a l'apartat de "Més informació" d'aquest tràmit) i comprovant del seu pagament. Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i lliurament de factures.
 7. Declaració responsable d’haver tingut o tenir l’habitatge desocupat en la data de la contractació del lloguer o cessió.
 8. Declaració responsable del propietari o usufructuari, de què es compleixen tots els requisits exigits per a l’obtenció de l’ajut i de què el beneficiari no es troba  incurs en cap de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, entre les quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la Seguretat Social.
 9. Declaració responsable del propietari o usufructuari, de no haver estat sol·licitat o percebut ajuts, subvencions o similars d’altres Administracions Públiques per la mateixa finalitat o, en cas contrari, d’haver sol·licitat o percebut les dites ajuts, subvencions o similars, en el qual cas s’haurà d’indicar l’administració atorgant, el percentatge i la data.
 10. Document omplert i signat  per l’entitat bancària de “designació del compte bancari per a pagaments a creditors/res per transferència bancària i comunicació de la baixa de dades bancàries”, segons el model normalitzat d’aquest ajuntament.
L’Oficina Municipal de L’Habitatge pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Tota la documentació mencionada anteriorment, llevat de la que va de l’apartat g) a j), s’haurà de presentar en document original i fotocòpia per a la seva compulsa, o bé directament fotocòpia compulsada.
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
 Abans del 31 de desembre de 2013.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Junta de govern local.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400