Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajuts per a la posada al dia d'habitatges que es posin en lloguer a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social

Imprimir
Es tracta d’un ajut econòmic, per a propietaris/àries d’habitatges desocupats, per a obres de reforma o/i posada al dia de l’habitatge buit de què disposen, amb la condició de posar-lo en lloguer, fent servir la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat.

L’ajut econòmic consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut que s’establirà en funció de les despeses acreditades per les obres subvencionades, essent la quantia màxima de l’ajut d’un màxim del 50% del cost total de la despesa acreditada, conforme el que es disposa a l’article 14 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, no superant en cap cas la quantia de 3000 €.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Podran resultar beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges buits de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Per poder resultar beneficiari/ària d’aquests ajuts s’hauran de reunir els requisits següents:

 1. Contractar el lloguer de l’habitatge per un període mínim de 3 anys fent servir la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social; o bé a través de la cessió al Fons Social d’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat per aquest mateix període de 3 anys.
 2. Que s’hi hagin realitzat obres de reforma i/o posada al dia en l’habitatge objecte de contractació per al lloguer social en els sis mesos anteriors a la  data del contracte de lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social o de la posada a disposició del Fons Social d’Habitatge de la ciutat.
 3. Que el contracte de lloguer s’hagi signat a partir del dia 1 de maig de 2013.
 4. Que disposin de cèdula d’habitabilitat.
 5. Que disposin del Certificat d’eficiència energètica.
 6. Estar desocupats en la data de contractació del lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social o de la cessió al Fons Social.
 7. No tenir obert cap expedient disciplinari urbanístic i/o de conservació, ocasionat per problemes estructurals de l’habitatge.
 8. No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, entre les quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la Seguretat Social.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació d'instàncies començarà el mateix dia de la publicació de les bases (adjuntes en aquest tràmit) en el BOP i finalitzarà el 15 de novembre de 2013..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Les sol·licituds es presentaran juntament amb la documentació a aportar, a l’Oficina Municipal de  l’Habitatge.
Documentació necessària
Les sol·licituds es presentaran en el model d’instància, segons model determinat en l’Annex 3 de les bases de la convocatòria i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:  
 1. DNI/NIF/NIE del/de la persona sol·licitant o autorització per a la comprovació de les dades del DNI/NIE. En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts; fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat que signa la sol·licitud, i documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
 2. Títol jurídic que acredita la titularitat de l’immoble.
 3. Si s’escau, el contracte de lloguer i, en cas d’estar en el programa de cessió, document de cessió de l’habitatge.
 4. Cèdula d’habitabilitat.
 5. Certificat d’eficiència energètica.
 6. Factura/es detallades de les obres realitzades per a la reforma o l’adequació de l’habitatge, per partides, que s’ajustin a les tipologies descrites a l’Annex 2 (a l'apartat de "Més informació" d'aquest tràmit) i comprovant del seu pagament. Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i lliurament de factures.
 7. Declaració responsable d’haver tingut o tenir l’habitatge desocupat en la data de la contractació del lloguer o cessió.
 8. Declaració responsable del propietari o usufructuari, de què es compleixen tots els requisits exigits per a l’obtenció de l’ajut i de què el beneficiari no es troba  incurs en cap de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, entre les quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la Seguretat Social.
 9. Declaració responsable del propietari o usufructuari, de no haver estat sol·licitat o percebut ajuts, subvencions o similars d’altres Administracions Públiques per la mateixa finalitat o, en cas contrari, d’haver sol·licitat o percebut les dites ajuts, subvencions o similars, en el qual cas s’haurà d’indicar l’administració atorgant, el percentatge i la data.
 10. Document omplert i signat  per l’entitat bancària de “designació del compte bancari per a pagaments a creditors/res per transferència bancària i comunicació de la baixa de dades bancàries”, segons el model normalitzat d’aquest ajuntament.
L’Oficina Municipal de L’Habitatge pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Tota la documentació mencionada anteriorment, llevat de la que va de l’apartat g) a j), s’haurà de presentar en document original i fotocòpia per a la seva compulsa, o bé directament fotocòpia compulsada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues
Observacions de la documentació a aportar
Segons en la fase de l'ajuda en la qual ens trobem, s'ha de lliurar només la documentació necessària indicada en cada fase: 1. En el moment de presentar la sol·licitud s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Documentació amb la sol·licitud" 2. En el moment de l'inici de l'obra s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Inici de les obres" 3. En el moment de finalitzar l'obra s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Documentació al final de les obres" Cadascun dels fitxers a aportar no podrà superar els 5 Mb de grandària. - Fotografies: no s'acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques. La mida del fitxer no podrà superar els 5 Mb. - Permís de les obres: s'aportarà el que correspongui segons les actuacions a realitzar, autorització municipal d'obres o comunicació prèvia d'obres. - El contracte d'arrendament, el dipòsit de la fiança i el rebut del lloguer pagat/cobrat, s'aportaran en el cas d'habitatge arrendat.

Documentació amb la sol·licitud
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Imprès de sol·licitud d'ajut del Consorci Metropolità de l'Habitatge per a la rehabilitació d'habitatges (convocatòria 2021). Imprès 1ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Declaració responsable. Imprès 1BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès DOCU 1. Documentació inicial que s'adjunta a la sol·licitudObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencial
Memòria explicativa de les actuacions a realitzar, en el cas que aquestes no requereixin projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Fotografies de l'estat actual dels elements i espais sobre els que s'actuaràObligatoriTelemàtic i presencial
Pressupost de les obres a realitzar per partides, i signat tant per l'empresa contractista com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l'acceptaObligatoriTelemàtic i presencial
Sol·licitud d'autorització municipal d'obresObligatoriTelemàtic i presencial
Sol·licitud de comunicació prèvia d'obresObligatoriTelemàtic i presencial
Autorització municipal d'obresObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte d'arrendament vigent registratObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació del dipòsit de la fiança a INCASOLObligatoriTelemàtic i presencial
Últim rebut mensual de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial

Inici de les obres
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d’inici d’obresObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació al final de les obres
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat final d'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Imprès de transferència bancària per a pagaments de creditors. Imprès 2AObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Document DOCU 2, "Documentació final"ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès model d'endós de la subvenció. Imprès 2BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de la transferència bancària del pagament de les facturesObligatoriTelemàtic i presencial
Rebuts que acreditin el cobrament emès per les factures presentadesObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitatsObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció definitiva al Registre d'Autoconsum de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Butlletí de la instal·lacióObligatoriTelemàtic i presencial

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
 Abans del 31 de desembre de 2013.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Junta de govern local.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400