Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Concessió temporal d'un nínxol

Sol·licitud de l'ús temporal d'un nínxol o columbari del cementiri municipal, segons les possibilitats existents. 

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, on heu de fer una declaració jurada fent constar els següents tres punts:
    • El nínxol o columbari serà destinat a una persona difunta recentment (que està al tanatori).
    • La persona sol·licitant o la persona difunta estan empadronades al municipi.
    • La persona sol·licitant no és titular de cap nínxol ni columbari del cementiri municipal.
  • DNI de la persona sol·licitant.
  • Pagament de les taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina del cementiri durant la tramitació).

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu de recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació que us facilitarà el departament gestor.