Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa d’ofici per inscripció indeguda al Padró Municipal d’Habitants

Amb aquest tràmit qualsevol persona pot comunicar a l’Ajuntament que alguna persona no resideix en l’actualitat al domicili que ens indiqui.

L’Ajuntament, en qualsevol moment i amb independència de les diverses comunicacions que li arribin per part de la ciutadania, podrà tramitar d’ofici la baixa per inscripció indeguda a les persones que figurin empadronades de les que es comunica que incompleixen els requisits establerts a l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, que diu que tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure’s al padró del municipi en el que resideix habitualment.

Als habitants als quals se'ls iniciï un expedient de baixa per inscripció indeguda se'ls remetrà una notificació amb justificant de recepció, en què se'ls donarà compte del procediment de baixa, concedint-los un termini de deu dies per regularitzar la seva situació padronal, advertint-los que, en cas contrari, es continuarà el procediment de baixa fins a la resolució.

Qualsevol persona pot realitzar una comuniació a l'Ajuntament.

Quan es detecta que a un domicili hi ha persones empadronades que realment ja no hi viuen.
Al tractar-se d'una tramitació d'ofici no comporta silenci administratiu.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Text consolidat de:
 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea