Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Baixa d’ofici per inclusió indeguda al Padró Municipal d’Habitants

Imprimir
Baixa al Padró Municipal d’Habitants d’una persona quan es comprova que no resideix al municipi la major part de l’any..  

QUI EL POT DEMANAR

Persona major d’edat titular de la propietat o arrendament de l’habitatge, que estigui empadronada al domicili.

QUAN ES POT FER

Quan es detecta que a un domicili hi ha persones empadronades que realment ja no hi viuen..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
Disposar d'un document acreditatiu de la identitat.
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància de sol·licitud de baixa d'ofici al Padró Municipal d'Habitants, més:
Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant:
 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu: document d’identitat del país d’origen o del passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Quan la sol·licitud de baixa és d'un ciutadà o ciutadana, l'Ajuntament fa una comprovació al domicili i s'envia una comunicació a la persona a la que es vol donar de baixa. Si aquesta persona no es posa en contacte amb l'Ajuntament, és donada de baixa del Padró Municipal.

MÉS INFORMACIÓ

Es tramita en dos casos:
 • Sol·licitud d'una persona empadronada al mateix domicili.
 • Mitjançant inspecció d'ofici per part de la Unitat de Gestió de la Població.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

Es triga menys de 3 mesos a iniciar el tràmit de baixa d'ofici.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400