Baixa d’ofici per inclusió indeguda al Padró Municipal d’Habitants

Baixa al Padró Municipal d’Habitants d’una persona quan es comprova que no resideix al municipi la major part de l’any.

Persona major d’edat titular de la propietat o arrendament de l’habitatge, que estigui empadronada al domicili.

Disposar d'un document acreditatiu de la identitat.

Quan es detecta que a un domicili hi ha persones empadronades que realment ja no hi viuen.
Menys de 3 mesos a iniciar el tràmit de baixa d'ofici.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

 • Instància de sol·licitud de baixa d'ofici al Padró Municipal d'Habitants, més:
Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant:
 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu: document d’identitat del país d’origen o del passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.

Impresos associats

Instància de sol·licitud de baixa d'ofici al Padró Municipal d'Habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Es tramita en dos casos:

 • Sol·licitud d'una persona empadronada al mateix domicili.
 • Mitjançant inspecció d'ofici per part de la Unitat de Gestió de la Població.

Quan la sol·licitud de baixa és d'un ciutadà o ciutadana, l'Ajuntament envia una comunicació a la persona a la que es vol donar de baixa. Si aquesta persona no es posa en contacte amb l'Ajuntament, s'iniciarà el corresponent expedient de baixa del Padró Municipal.