Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut anual per al pagament de l'impost de béns immobles per a persones amb escassa capacitat econòmica

Imprimir
Ajut, que es concedeix anualment, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l'IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida.

Només es concedirà un ajut per habitatge i serà d'aplicació per a l'any natural en que es faci la sol·licitud..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds es presentaran dins el termini dels dos primers mesos de l'any..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 1. Tenir cita prèvia a la Regidoria de Districte (la podeu obtenir a l'enllaç indicat en la vostra oficina d'entre les indicades a continuació).
 2. Estar empadronades en aquest municipi en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut
 3. Constar al padró de contribuents de l’IBI de l’Hospitalet de Llobregat, per un únic immoble que sigui l’habitatge habitual destinat a ús propi, amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster o un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d’aquest espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 €.
 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 5. Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de persones que convisquin en l’habitatge, no superin les quanties següents:

  Nombre de persones que conviuen en l’habitatge Llindar ingressos bruts màxims
     
  1 IRSC anual x 2,50
  2 IRSC anual x 2,65
  3 IRSC anual x 2,80
  4 IRSC anual x 2,95
  5 o més IRSC anual x 3,10
  Persones discapacitades en l’habitatge S’incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC anual per 1,05 per cadascuna de les persones discapacitades
  Famílies monoparentals S’incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC anual per 1,05


  IRSC és l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. La quantia de l’IRSC als efectes del quadre anterior, serà la que es fixi anualment.

  Es considerarà persona discapacitada la que tingui aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.

  Es considerarà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l’òrgan competent.

 6. Que els subjectes passius de l’habitatge (persones obligades al pagament de l'impost), pel qual se sol·licita l’ajut, no constin com a titulars cadastrals de cap altre bé immoble de caràcter urbà a l'estat espanyol.
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 1. DNI, targeta de residència o passaport dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut (fotocòpies)
 2. Si la situació laboral i/o econòmica s’ha modificat respecte a la que consta a l’Agencia Tributària Estatal caldrà justificar-ho documentalment. L’Ajuntament podrà demanar les autoritzacions addicionals necessàries per a fer les consultes adients (original)
 3. Document vigent emès per l'òrgan competent que justifiqui la condició de família monoparental, si és el cas (original)
 4. Document vigent emès per l'òrgan competent que justifiqui la condició de persona discapacitada, si és el cas (original)
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si s'estima, l'aplicació de l'ajut serà de la següent manera:
 • Les persones que tinguin domiciliat i fraccionat el pagament de l'impost veuran l'aplicació, de manera íntegra, a les últimes fraccions del pagament.
 • Les persones que no tinguin domiciliat el pagament de l'impost veuran el descompte de l'import de l'ajut aplicat en el rebut de l'IBI.
 • En el supòsit de divisió de la quota entre diversos cotitulars, l'ajut s'aplicarà proporcionalment a la quota de l'impost.
 • En el cas de tenir concedit l'ajut i rebre un rebut per tot l'import, l'haurà d'abonar i cap a finals d'any se li farà arribar la comunicació per a recollir un xec bancari per la quantitat concedida. Això pot passar perquè l'aplicació de la concessió de l'ajut s'haurà produït en una diferència curta de dies respecte a l'ordenament de l'enviament dels rebuts.

MÉS INFORMACIÓ

Causa de pèrdua del dret a l'ajut:
 • La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent i de les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut o de les condicions establertes a la normativa.
 • L’impagament de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent a l’exercici pel qual es sol·licita l’ajut, fora del període voluntari d’ingrés.
Altres aclariments:
 • L’import de l’ajut no podrà superar en cap cas l’import de la quota del tribut per l’exercici corresponent o de l’import restant, en el cas que, d’acord amb la normativa, li sigui aplicable algun benefici fiscal.
 • Només es concedirà un ajut per habitatge. En el supòsit de divisió de la quota, l’ajut s’aplicarà proporcionalment a la quota de l’impost.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Regidoria Districte I
  Telèfon: 93 402 99 04
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
 • Regidoria Districte II
  Centraleta: 93 403 62 50
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
 • Regidoria Districte III
  Fax: 93 403 61 69, Informació: 93 403 61 80
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
 • Regidoria Districte IV-V
  Centraleta: 93 403 29 90, Fax: 93 403 29 98
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
 • Regidoria Districte VI
  Telèfon: 93 403 61 25
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
 • Regidoria Sanfeliu
  Telèfon: 93 403 63 60
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400