Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Proposta d'Informe municipal d'integració social (per a la renovació de residència temporal)

Imprimir
Proposta d'Informe emès per l'Ajuntament, per acompanyar al tràmit de sol·licitud de l'Informe d'integració social (per a la renovació de la residència temporal) de la Generalitat de Catalunya (Procediment regulat al Reial Decret 557/2011, del 20 d'abril)

El document proposta d'informe d'integració social serveix pera renovar el permís de residència temporal en cas de no complir els requisits per a la renovació..  

QUI EL POT DEMANAR

 • Persona estrangera no comunitària que renova la targeta de residència (TIE)
 • Persona major d'edat o major de 16 anys amb autorització del representant legal, que està empadronada a L'Hospitalet i no compleix algun dels requisits per la renovació de la TIE.
 • Qualsevol altra persona amb autorització expressa de la persona titular.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
La persona titular ha de:
 • Tenir cita prèvia amb el departament gestor, seguint les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina.
 • Estar empadronada en L'Hospitalet
 • Disposar de TIE pendent de renovar
Heu de demanar cita prèvia amb el departament gestor. Per demanar aquesta cita seguiu les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina.

Posteriorment, se us donarà una segona cita per a seguir amb el tràmit.

NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA. ÉS RECOMANABLE DISPOSAR DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ A CADA CITA.

Una vegada teniu la cita heu d'anar al departament gestor amb la documentació indicada a continuació.
Documentació necessària
La documentació necessària per a la totalitat del tràmit és la següent:

1a cita: Només haureu de mostrar:
 • Targeta de residència (TIE) pendent de renovar
2a cita: (que us donaran en el moment de la primera cita, en la mateixa oficina gestora). Recordeu aportar original i fotocòpia de tota la documentació:

 • Autoliquidació de la taxa per a l'elaboració del document proposta d'informes d'integració social (Ordenança Fiscal núm. 2.18), amb l'autentificació mecànica del pagament.
 • Sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal) de la Generalitat de Catalunya degudament complimentada i signada. Es pot trobar a l'oficina de l'apartat "presencialment" o en http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/immigracio-persones-fisiques.
 • Targeta de residència.
 • Passaport vigent de la persona sol·licitant (aporteu fotocòpia de les pàgines que contenen dades, fotografia i vigència)
 • Volant d'empadronament de L'Hospitalet.
 • Certificat del SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA:  coneixement de llengua catalana o certificat del nivell requerit, coneixement de la llengua castellana o certificat del nivell requerit, coneixement del món laboral (15 hores lectives), coneixement de la societat catalana (15 hores lectives).
 • Altres cursos o formacions.
 • Col·laboració en xarxes socials:  carnet de la biblioteca, vinculació amb associacions o entitats (culturals, esportives, religioses, de pares i mares d’alumnes, grups de voluntariat, etc).
 • Certificats dels cursos d'inserció sociolaboral.
 • Si és el cas, el requeriment que us hagi fet l'Oficina d'Estrangeria.
En tots els casos si sou la persona representant del titular, heu d'aportar:
 • Autorització signada per la persona titular.
 • Fotocòpia del passaport vigent de la persona titular.
 • DNI/TIE/passaport (original) de la persona representant.

QUÈ PASSA DESPRÉS

El dia de la primera cita se li entregarà la sol·licitud de l'informe, la diligència amb la documentació requerida, dia i hora per a la segona cita i la taxa municipal necessària per a la tramitació de l’informe tècnic. Disposareu de 7 dies hàbils per abonar-la en una oficina bancària i presentar la liquidació.

En la segona cita es recollirà la documentació requerida i es farà l'entrevista per a valorar el grau d'integració social.

No s’iniciarà cap tràmit administratiu sense la prèvia liquidació de l'esmentada taxa.

L'Ajuntament emetrà i notificarà la proposta d'informe a la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, serà la Generalitat de Catalunya la responsable de resoldre l'expedient. Un cop resolt us enviarà un avís pel mitjà sol·licitat per notificar-vos on i quan heu de recollir l'informe.

Un cop teniu l'informe, l'heu d'entregar a l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Barcelona. Per fer-ho heu de reservar una cita prèvia a: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/acEntrada

PREU

Segons ordenances municipals vigents.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per emetre i notificar l'informe la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des del registre de la sol·licitud.

Passat aquest termini, l'Ajuntament enviarà el document proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.

NORMATIVA APLICABLE

.  INSTRUCCIÓ DGI/BSF/1/2014 per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400