Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Beques de recerca per a llicenciats o graduats universitaris "Beques L'Hospitalet 2022"

Beques de formació en la recerca per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials.

Podran sol·licitar les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones amb llicenciatura o grau universitari que reuneixin els requisits que apareixen a les bases.

 • Les sol·licituds s’hauran de presentar preferent en format digital a la seu electrònica de l’ajuntament.
 • Estar en possessió d’una llicenciatura o grau universitari relacionat amb elsconeixements de l’eix  temàtic (article 3) de la beca sol·licitada.
 • Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials hauran deser convalidats o reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són competents.
 • Els sol·licitants es podran presentar solament a una de les dues beques a que fa referència l’article 3 de les bases que s'adjunten.
   

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de maig del 2022 fins al 27 de juny de 2022 inclòs.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general
 • Descripció breu del projecte de recerca, amb el tema i els objectius a assolir, les fonts bàsiques a consultar, la metodologia i un pla de treball amb cronologia de les activitats a desenvolupar.
 • Còpia del títol o comprovant de la sol·licitud del títol de llicenciatura o grau universitari.
 • Còpia de la certificació acadèmica personal dels estudis universitaris realitzats (tant de 1r i 2n. cicle, com de 3r. cicle si és el cas), on es facin constar les qualificacions obtingudes, així com la data d’obtenció.
 • Curriculum vitae en el que es farà especial menció de l’experiència investigadora, adjuntant còpia dels corresponents documents acreditatius on s’exposin els mèrits que es creguin convenients.

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

L’avaluació dels candidats i candidates serà efectuada per un jurat presidit pel Cap del Secció de Patrimoni Cultural, o en qui ell delegui, un/a tècnic/a de l’Ajuntament de L’Hospitalet relacionat amb la matèria, un/a tècnic/a del Servei de Cultura, un representant del Centre d’Estudis de l’Hospitalet i, el responsable tècnic del programa Beques L’Hospitalet que actua com a secretari.

El Jurat analitzarà les dades de les persones aspirants i avaluarà els projectes, i proposarà les candidatures seleccionades i la llista de reserves, d’acord amb les bases de la convocatòria i el seu criteri; tenint en compte l’acreditació dels coneixements necessaris, l’adequació als eixos temàtics (article 3), metodologia de treball i desenvolupament del projecte. En cas d’empat entre dues o més candidatures, es valorarà l’empadronament de les persones a la ciutat de l’Hospitalet.

El Jurat podrà declarar les beques desertes si considera que cap dels projectes presentats assoleix una qualitat mínima i suficient.