Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Alta al Padró Municipal d’Habitants

Inscripció al Padró Municipal d’Habitants de L’Hospitalet d’una persona procedent d’un altre municipi o país.

Telemàticament:
 • El formulari haurà d'estar signat per la persona que sol·licita el propi empadronament, el del seu fill/a o el de persona de qui sigui tutora legal.
Presencialment:
 • Qualsevol persona major d'edat que resideixi al municipi pot demanar la seva alta al Padró Municipal d'Habitants.
 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar l'alta d'una altra persona amb autorització expressa de la persona interessada.

Disposar d'un document acreditatiu de la identitat digital i d'un títol que acrediti la seva residència al domicili.

Disposar d'un document acreditatiu de la identitat i de residència al domicili.

Quan la persona sol·licitant estableixi la seva residència al municipi.
Presencialment: La inscripció és immediata.
Telemàticament: El termini màxim per a tramitar l'expedient és de 3 mesos.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
En el cas de tramitació telemàtica, l'Ajuntament de L'Hospitalet, per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar a través del Servei de Via Oberta de l'Administració Oberta de Catalunya les següents dades, segons el cas:

- Les dades d'identificació per NIF i NIE amb consulta a la Direcció General de Policia.
- Les dades de residència legal de les Oficines d'Estrangeria.
- Les dades d'empadronament en Catalunya amb consulta a l'Institut d'Estadística de Catalunya.
- Les dades de parentiu en cas de menors d'edat amb consulta als Registres Civils.
- Les dades de titularitat de l'immoble en cas de propietat d'habitatge amb consulta a la Direcció General del Cadastre.
- Les dades d'estudis finalitzats amb consulta als títols oficials registrats a les bases de dades del Ministeri d'Educació.

Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix al formulari.

Si us oposeu a la consulta de dades haureu d’aportar, a part de la documentació indicada al tràmit corresponent (alta o canvi de domicili), la següent documentació acreditativa:

- Persones amb nacionalitat espanyola majors de 14 anys: DNI en vigor o passaport en vigor.
- Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
- Persones menors de 14 anys: Un dels documents d'identitat en vigor indicats per a les persones majors d'edat, si ja en tenen, o, en el seu defecte, llibre de família o certificat de naixement.
- Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat: títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, Nota del Registre, comprovació de les bases de dades municipals, etc.).

En cas de persones identificades amb passaport estranger

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Passaport en vigorObligatoriTelemàtic

En cas de persones estrangeres d'un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'Acord de Luxemburg)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat del Registre Central d'EstrangersObligatoriTelemàtic
Document d'identitat del país d'origen en vigor o passaport en vigorObligatoriTelemàtic

En cas d'habitatges de lloguer

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús residencial habitual. (Si es tracta d'un contracte privat ha d'anar acompanyat amb la còpia del document d'identitat dels signants)ObligatoriTelemàtic
Últim rebut de lloguer o acreditació del pagamentObligatoriTelemàtic

En cas de no ser titular de l'habitatge i la persona titular ja hi consta empadronada o consta una persona autoritzada pel titular

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Autorització expressa signada per el/la titular o la persona autoritzadaObligatoriTelemàticDescarregar
Document d'identitat de la persona que signa l'autoritzacióObligatoriTelemàtic

En cas d'empadronament d'un menor amb un dels dos progenitors

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sentència de separació o divorci on conti l'anotació de la guàrdia i custòdiaObligatoriTelemàtic
Autorització de l'altre progenitor indicant el lloc d'empadronament de mutu acord (en cas de que no ho indiqui la sentència)ObligatoriTelemàticDescarregar
Document d'identitat de l'altre progenitorObligatoriTelemàtic

En cas d'empadronament d'un menor amb altra persona diferent als progenitors amb la tutela legal

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sentència de tutela del menorObligatoriTelemàtic

En cas d'empadronament d'un menor amb altra persona diferent als progenitors sense la tutela legal

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Declaració conjunta dels progenitors conforme estan d'acord amb la seva inscripcióObligatoriTelemàtic
Document d'identitat del primer progenitorObligatoriTelemàtic
Document d'identitat del segon progenitorObligatoriTelemàtic

En cas de menors estrangers no nascuts a Espanya sense document d'identitat espanyol

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Document acreditatiu de la famíliaObligatoriTelemàtic
Passaport o document d'identitat del menorObligatoriTelemàtic
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

El formulari haurà d'estar signat per la persona que sol·licita el propi empadronament, el del seu fill/a o el de persona de qui sigui tutora legal.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Pot presentar la documentación necessària a l'oficina indicada. Per la seva comoditat pot sol·licitar cita prèvia al següent enllaç. .

Documentació necessària

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari haureu d'aportar el document original, o una fotocòpia compulsada de l'original, i la traducció realitzada pel consolat o un traductor jurat.

Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:

 • Persones amb nacionalitat espanyola majors de 14 anys: DNI en vigor o passaport en vigor.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'Acord de Luxemburg): Certificat del Registre Central d'Estrangers acompanyat del document d'identitat del país d'origen en vigor o del passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Persones menors de 14 anys: Un dels documents d'identitat en vigor indicats per a les persones majors d'edat, si ja en tenen, o, en el seu defecte, llibre de família o certificat de naixement.
Documents acreditatius de la residència al domicili:

Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat::
 • Títol de Propietat (escriptura, contracte de compravenda, Nota del Registre, comprovació de les bases de dades municipals, etc..), o
 • Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual, acompanyat del darrer rebut de lloguer o acreditació del pagament, o
 • Contracte vigent de lloguer privat signat en tots els fulls per totes les parts i acompanyat dels documents d’identitat dels signants i del darrer rebut de lloguer o acreditació del pagament.
Si la persona que sol·licita l’empadronament no és titular de l'habitatge, haurà d’aportar, a més, una autorització expressa per escrit i amb signatura original de la titular, acompanyada de fotocòpia del document d’identitat de la persona titular.

Si a l’habitatge ja hi ha persones empadronades:
 • La persona titular de la propietat o del lloguer està empadronada: Autorització del titular per escrit i signada, acompanyada de la fotocòpia del seu document d'identitat i del títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer i últim rebut...).
 • La persona titular de la propietat o del lloguer no està empadronada: Autorització de la persona empadronada per escrit i signada, acompanyada de la fotocòpia del seu document d'identitat i dels documents que acreditin la seva possessió efectiva de l'habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer i últim rebut, així com l'autorització i la fotocòpia del document d'identitat del titular).
Documents acreditatius de la guàrdia i custòdia del menor:

Si s'empadrona només amb un dels dos progenitors, o d'altres, una de les següents opcions, segons el cas:
 • Declaració conjunta dels progenitors del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdues persones on constin les seves signatures o, en el seu defecte, una autorització judicial. Si un dels progenitors ha estat privat de la pàtria potestat s’ha de presentar la corresponent resolució judicial.
 • Si hi ha, la sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia que si és:
  • Exclusiva a un progenitor/a s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable dient que la resolució es troba en vigor i que no existeix altra posterior que modifiqui els acords de la que es presenta, que es coneix que l’art. 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial” i que es troba en un dels següents supòsits:
   • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l’autorització judicial pertinent (caldrà adjuntar la documentació acreditativa), o
   • Que no pot aportar consentiment de l’altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia o l’altre progenitor està en parador desconegut i no s’està complint el règim de visites en cap dels dos casos, o
   • Que no es pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
  • Compartida i la resolució:
   • Indica el lloc d’empadronament, s’haurà d’aportar la pròpia sentència.
   • No indica el lloc d'empadronament, s'haurà d'adjuntar un document signat pels progenitors i acompanyat de còpia del document d'identitat d'ambdues persones que indiqui el lloc d'empadronament de mutu acord o una nova resolució que l'indiqui.
 • Si no existeix cap resolució judicial que reguli la guàrdia i custòdia del/dels fills en comú, sol·licitud d’empadronament signada per ambdós progenitors o autorització de l’altre progenitor per a procedir a sol·licitar l’empadronament o declaració responsable fent constar que ambdós progenitors ostenten la guàrdia i custòdia, que es coneix que l’art. 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial” i que es troba en un dels següents supòsits:
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l’autorització judicial pertinent (caldrà adjuntar la documentació acreditativa), o
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
 • Si és el cas, documentació judicial de la tutela de menors
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de major d'edat, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.
 • En tots els casos, per a l'empadronament de menors d'edat s'ha d'acreditar la seva representació. Per tant, si en la documentació de la persona menor no consten totes les dades dels progenitors, heu d'aportar el document legal on s'acrediti dita representació: llibre de família o certificat de naixement.
 • En el cas d’ésser tutora legal, la persona haurà d’aportar el document que acrediti dit fet.

Impresos associats

Autorització de tràmits al padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local..
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció..
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril..
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol..
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal i les seves modificacions posteriors.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població..
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

L'Ajuntament de L'Hospitalet podrà comprovar la veracitat de les dades dels documents aportats.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.