Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat del títol del dret funerari

Sol·licitud d'un duplicat del vostre títol del dret funerari per causa de pèrdua, sostracció o deteriorament.

La persona titular del dret funerari.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Instància general
  • DNI de la persona sol·licitant.
  • Declaració jurada de la causa de la sol·licitud de duplicació del títol (es donarà a l'oficina del cementiri)
  • Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina del cementiri durant la tramitació)

Impresos associats

Instància general

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu de signar la declaració jurada de la causa de la sol·licitud a la mateixa oficina, recollir el full de pagament de la taxa corresponent i, una vegada pagada la taxa, se us lliurarà el duplicat sol·licitat.