Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Denúncies d’infraccions urbanístiques

Realitzar la denúncia d’una il·legalitat urbanística.

Qualsevol persona interessada.

6 mesos des de la incoació de l'expedient

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
FotografiaObligatoriTelemàtic i presencial
Plànols o croquis de la zona d'intervencióObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu al registre d'entrada la documentació necessària indicant la il·legalitat urbanística.

Instància en paper

Sol·licitud

 • Pla General Metropolità (PGM) aprovat definitivament el 14/7/76 i publicat al BOP al 19/7/76. Es pot consultar en la web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,   modificat  per la llei 3/2012, del 22 de febrer.
 • Ordenances metropolitanes d'Edificació.
 • Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Junta de govern local

La denúncia podrà determinar la incoacció d'un expedient  de protecció de la legalitat urbanística que comporti l'adopció de totes les mesures per tal de restaurar-la (ordres de suspensió, requeriments de legalització, obres d'enderroc, reconstrucció i incoació de procediment sancionador).

La tramitació de l'expedient comporta el pagament de la taxa corresponent a càrrec del responsable de la infracció urbanística.

En els casos d'obres en curs amb risc imminent per a les persones o bens i fora de l'horari de 8.30 a 13.30h de dilluns a divendres (no festius) s'haurà de comunicar a la Guardia Urbana per a que actuï el servei d'emergències tècniques i socials.