Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Denúncies d’infraccions urbanístiques

Realitzar la denúncia d’una il·legalitat urbanística.

Qualsevol persona interessada.

6 mesos des de la incoació de l'expedient

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu al registre d'entrada la documentació necessària indicant la il·legalitat urbanística.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

- Instància general (2 còpies), pot anar acompanyada de croquis i fotografies.

  • Pla General Metropolità (PGM) aprovat definitivament el 14/7/76 i publicat al BOP al 19/7/76. Es pot consultar en la web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,   modificat  per la llei 3/2012, del 22 de febrer.
  • Ordenances metropolitanes d'Edificació.
  • Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Junta de govern local

La denúncia podrà determinar la incoacció d'un expedient  de protecció de la legalitat urbanística que comporti l'adopció de totes les mesures per tal de restaurar-la (ordres de suspensió, requeriments de legalització, obres d'enderroc, reconstrucció i incoació de procediment sancionador).

La tramitació de l'expedient comporta el pagament de la taxa corresponent a càrrec del responsable de la infracció urbanística.

En els casos d'obres en curs amb risc imminent per a les persones o bens i fora de l'horari de 8.30 a 13.30h de dilluns a divendres (no festius) s'haurà de comunicar a la Guardia Urbana per a que actuï el servei d'emergències tècniques i socials.