Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Indemnització de responsabilitat patrimonial

Imprimir
Sol·licitud d'indemnització pels danys o perjudicis que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques o jurídiques que hagin patit alguna lesió en elles mateixes o en els seus béns o drets a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

QUAN ES POT FER

Dins del termini d'un any d’haver-se produït el fet o l’acte que motiva la indemnització o de manifestar-se els efectes lesius. En cas de danys de caràcter físic o psíquic, el termini començarà a comptar des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • DNI, targeta de residència, passaport o CIF de l'empresa, en el cas de persones jurídiques (fotocòpia).
 • Hi ha de constar la descripció detallada dels fets, el lloc, el dia i l'hora en que s'han produit els danys.
 • Adjunteu documentació i proposeu mitjans de prova (informes, dictàmens pericials, fotografies, testimonis, etc.) que provin els fets, els danys i la causa que ha provocat els perjudicis corporals i/o materials.
 • Determineu la quantia econòmica de la indemnització, acreditant documentalment el dany que es reclama (informes mèdics o pericials en el cas de lesions; peritatges i/o factures de reparació en el cas de danys materials).
I si el sinistre ha afectat un vehicle:
 • Adjunteu còpia del permís de circulació , de la targeta d'ITV, de la pòlissa d’assegurances i del resguard del darrer rebut pagat.
Documentació addicional:

Si la sol·licitud es formula per una persona jurídica s'haurà d'aportar una fotocòpia de l'escriptura de l'empresa, inscrita en el Registre Mercantil, i poders per interposar reclamacions en nom i representació de la societat.
Impresos associats

TEMPS DE RESPOSTA

El termini general per resoldre les reclamacions és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el reglament dels procediments en matèria de responsabilitat patrimonial.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400