Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Certificat d’innecessarietat de parcel·lació

Imprimir
El certificat d’innecessarietat de parcel·lació expressa en un solar o finca afectada urbanísticament en part de la seva superfície i on es pretén edificar obra nova o realitzar una gran rehabilitació, que resulta innecessària una nova parcel·lació de la mateixa degut que té per finalitat donar compliment al deure legal de lliurar a l'Ajuntament el sòl reservat per a vials, espais lliures, zones verdes, etc.

És un certificat necessari per a la tramitació de les llicències obres majors en solars o finques afectades urbanísticament..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona física o jurídica.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària
 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 • Model autorització, només en cas de sol·licitud autoritzada

QUÈ PASSA DESPRÉS

Rebuda la sol·licitud, s’emetrà autoliquidació a la persona so·licitant.

La persona sol·licitant rebrà per notificació electrònica l’informe o el certificat

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents.  

VALIDESA

El certificat té una vigència de sis mesos

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim d’emissió del certificat a instància de part és de vint dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d’acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400