Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat d’innecessarietat de parcel·lació

El certificat d’innecessarietat de parcel·lació expressa en un solar o finca afectada urbanísticament en part de la seva superfície i on es pretén edificar obra nova o realitzar una gran rehabilitació, que resulta innecessària una nova parcel·lació de la mateixa degut que té per finalitat donar compliment al deure legal de lliurar a l'Ajuntament el sòl reservat per a vials, espais lliures, zones verdes, etc.

És un certificat necessari per a la tramitació de les llicències obres majors en solars o finques afectades urbanísticament.

Qualsevol persona física o jurídica.

El termini màxim d’emissió del certificat a instància de part és de vint dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d’acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.
El certificat té una vigència de sis mesos

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Sol·licitud segons model normalitzat.
  • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
  • Model autorització, només en cas de sol·licitud autoritzada

Ordenança fiscal núm. 2.06 Taxa per prestació de serveis d'Urbanisme

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Segons les ordenances fiscals vigents
Sense resolució d'òrgan

Rebuda la sol·licitud, s’emetrà autoliquidació a la persona so·licitant.

La persona sol·licitant rebrà per notificació electrònica l’informe o el certificat