Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Informe o certificat de canvi d’ús

Imprimir
L' informe o certificat de canvi d’ús d’una finca o local expressa l’ús que d’acord amb les dades del departament de llicències consta d’acord amb la llicència atorgada, la possibilitat del canvi d’acord amb els paràmetres urbanístics aplicables, si existeix cap expedient obert de legalitat urbanística i, si fos el cas i es pogués modificar l’ús, el paràmetres bàsics que s’haurien de complir.

En el cas del canvi d’ús en habitatge l’informe o certificat indica si la densitat d’habitatges es troba esgotada en una finca i si per tant es pot admetre augmentar el nombre d’aquets a la mateixa. El compliment d’aquest paràmetre de densificació no implica la possibilitat de realitzar la modificació de l’ús a habitatge, ja que també s’han de complir els requisits mínims establerts al decret 141/2012 d’habitabilitat, normes urbanístiques del pla general metropolità i la resta de disposicions reguladores que li siguin d’aplicació i que s’hauran de justificat en la llicencia d’obres de canvi d’ús corresponent.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona física o jurídica.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària
 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 • Model autorització, només en cas de sol·licitud autoritzada

QUÈ PASSA DESPRÉS

Rebuda la sol·licitud, s’emetrà autoliquidació a la persona sol·licitant.

La persona sol·licitant rebrà per notificació electrònica l’informe o el certificat.

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

VALIDESA

L'informe de canvi d’ús té una vigència d’un mes i el certificat de sis mesos.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini d’emissió de l’informe urbanístic municipal a instància de part és d’un mes, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d’acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.

Aquest termini podrà ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400