Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Alta al Padró Municipal d’Habitants per naixement

Inscripció al Padró Municipal d’Habitants de L’Hospitalet de Llobregat d’un nadó nascut a territori espanyol que no consti inscrit al padró municipal de cap municipi, sempre i quan els pares ja estiguin empadronats a L'Hospitalet.

Telemàticament:
 • El formulari haurà d'estar signat per la persona que sol·licita l'empadronament del seu nadó o el del nadó sobre qui tingui la tutoria legal.
Presencialment:
 • Pares o tutors legals.
 • Persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada, dels pares o tutors legals que sol·liciten l’empadronament.

La persona que fa la sol·licitud haurà de disposar d'un document acreditatiu de la identitat digital.

El nadó ha de:

 • Tenir menys d'un any d'edat.
 • Estar inscrit al Registre Civil.
 • No estar inscrit en el padró d'habitants de cap municipi, sent la seva primera inscripció ja que si no s'hauria de sol·licitar un canvi de domicili a través del tràmit corresponent publicat en la Seu electrònica municipal.

El nadó ha de:

 • Tenir menys d'un any d'edat.
 • Estar inscrit al Registre Civil.
 • No estar inscrit en el padró d'habitants de cap municipi, sent la seva primera inscripció ja que si no s'hauria de sol·licitar un canvi de domicili a través del tràmit corresponent publicat en la Seu electrònica municipal.

L'alta per naixement es pot  fer fins que el nadó té un any de vida.
Presencialment: La inscripció és immediata.
Telemàticament: El termini màxim per a tramitar l'expedient és de 3 mesos.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

El formulari haurà d'estar signat per la persona que sol·licita l'empadronament del seu nadó o el del nadó sobre qui tingui la tutoria legal.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari haureu d'aportar el document original, o una fotocòpia compulsada de l'original, i la traducció realitzada pel consolat o un traductor jurat.

Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres de  l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.
Documents acreditatius de la identitat del nadó:
 • Llibre de familia o certificat de naixement
També, si s'empadrona només amb un dels dos progenitors o d'altres:
 • Declaració conjunta dels progenitors del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdues persones on constin les seves signatures o, en el seu defecte, una autorització judicial. Si un dels progenitors ha estat privat de la pàtria potestat s’ha de presentar la corresponent resolució judicial.
 • Si hi ha, la sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia que si és:
  • Exclusiva a un progenitor/a s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable dient que la resolució es troba en vigor i que no existeix altra posterior que modifiqui els acords de la que es presenta, que es coneix que l’art. 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial” i que es troba en un dels següents supòsits:
   • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l’autorització judicial pertinent (caldrà adjuntar la documentació acreditativa), o
   • Que no pot aportar consentiment de l’altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia o l’altre progenitor està en parador desconegut i no s’està complint el règim de visites en cap dels dos casos, o
   • Que no es pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
  • Compartida i la resolució:
   • Indica el lloc d’empadronament, s’haurà d’aportar la pròpia sentència.
   • No indica el lloc d'empadronament, s'haurà d'adjuntar un document signat pels progenitors i acompanyat de còpia del document d'identitat d'ambdues persones que indiqui el lloc d'empadronament de mutu acord o una nova resolució que l'indiqui.
 • Si no existeix cap resolució judicial que reguli la guàrdia i custòdia del/dels fills en comú, sol·licitud d’empadronament signada per ambdós progenitors o autorització de l’altre progenitor per a procedir a sol·licitar l’empadronament o declaració responsable fent constar que ambdós progenitors ostenten la guàrdia i custòdia, que es coneix que l’art. 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial” i que es troba en un dels següents supòsits:
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l’autorització judicial pertinent (caldrà adjuntar la documentació acreditativa), o
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
 • Si és el cas, documentació judicial de la tutela de menors
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de major d'edat, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.
 • En tots els casos, per a l'empadronament de menors d'edat s'ha d'acreditar la seva representació. Per tant, si en la documentació del/de la menor no consten totes les dades dels progenitors, heu d'aportar el document legal on s'acrediti dita representació: llibre de família o certificat de naixement.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada. Per la seva comoditat pot sol·licitant cita prèvia al següent enllaç.

Documentació necessària

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari haureu d'aportar el document original, o una fotocòpia compulsada de l'original, i la traducció realitzada pel consolat o un traductor jurat.

Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres de  l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.
Documents acreditatius de la identitat del nadó:
 • Llibre de familia o certificat de naixement
També, si s'empadrona només amb un dels dos progenitors o d'altres:
 • Declaració conjunta dels progenitors del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdues persones on constin les seves signatures o, en el seu defecte, una autorització judicial. Si un dels progenitors ha estat privat de la pàtria potestat s’ha de presentar la corresponent resolució judicial.
 • Si hi ha, la sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia que si és:
  • Exclusiva a un progenitor/a s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable dient que la resolució es troba en vigor i que no existeix altra posterior que modifiqui els acords de la que es presenta, que es coneix que l’art. 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial” i que es troba en un dels següents supòsits:
   • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l’autorització judicial pertinent (caldrà adjuntar la documentació acreditativa), o
   • Que no pot aportar consentiment de l’altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia o l’altre progenitor està en parador desconegut i no s’està complint el règim de visites en cap dels dos casos, o
   • Que no es pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
  • Compartida i la resolució:
   • Indica el lloc d’empadronament, s’haurà d’aportar la pròpia sentència.
   • No indica el lloc d'empadronament, s'haurà d'adjuntar un document signat pels progenitors i acompanyat de còpia del document d'identitat d'ambdues persones que indiqui el lloc d'empadronament de mutu acord o una nova resolució que l'indiqui.
 • Si no existeix cap resolució judicial que reguli la guàrdia i custòdia del/dels fills en comú, sol·licitud d’empadronament signada per ambdós progenitors o autorització de l’altre progenitor per a procedir a sol·licitar l’empadronament o declaració responsable fent constar que ambdós progenitors ostenten la guàrdia i custòdia, que es coneix que l’art. 154 del Codi Civil inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d’edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment d’ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial” i que es troba en un dels següents supòsits:
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l’autorització judicial pertinent (caldrà adjuntar la documentació acreditativa), o
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor.
 • Si és el cas, documentació judicial de la tutela de menors
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de major d'edat, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.
 • En tots els casos, per a l'empadronament de menors d'edat s'ha d'acreditar la seva representació. Per tant, si en la documentació del/de la menor no consten totes les dades dels progenitors, heu d'aportar el document legal on s'acrediti dita representació: llibre de família o certificat de naixement.

Impresos associats

Autorització de tràmits al padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal i les seves modificacions posteriors.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

La comunicació que s'obté a l'hospital de naixement del nadó amb el Codi Segur de Verificació (CSV) NO SERVEIX per fer la inscripció del nadó al Padró Municipal, ja que aquest document, que només es una sol·licitud d’inscripció, ha de ser revisat per l'encarregat del Registre Civil perquè la inscripció sigui acceptada.

Per tant, només s'accepten el llibre de familia o el certificat de naixement.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.