Alta al Padró Municipal d’Habitants per naixement

Inscripció al Padró Municipal d’Habitants de L’Hospitalet de Llobregat d’un nadó nascut a territori espanyol que no consti inscrit al padró municipal de cap municipi, sempre i quan els pares ja estiguin empadronats a L'Hospitalet.

 • Pares o tutors legals.
 • Persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada, dels pares que sol·liciten l’empadronament.

Disposar de l'acreditació de la inscripció del nadó al Registre Civil, dels documents d'identitat dels pares o tutors legals i de la residència a un domicili de L'Hospitalet.

L'alta per naixement es pot  fer fins que el nadó té un any de vida.

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada sol·licitant cita prèvia al següent enllaç.

Si  es compleixen els requisits, disposeu dels documents necessaris i l'únic moviment padronal que fareu serà l'alta de padró per naixement, podreu anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana sense cita prèvia.

Documentació necessària

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari haureu d'aportar el document original, o una fotocòpia compulsada de l'original, i la traducció realitzada pel consolat o un traductor jurat.

Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres de  l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència o passaport.
Documents acreditatius de la identitat del nadó:
 • Llibre de familia o certificat de naixement
També, si s'empadrona només amb un dels dos progenitors o d'altres:
 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia que si és:
  • Exclusiva a un progenitor/a s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable que la resolució es troba en vigor i que no existeix altra posterior que modifiqui els acords de la que es presenta.
  • Compartida i la resolució no indica el lloc d'empadronament s'haurà d'adjuntar un document signat pels progenitors/es i acompanyat de còpia del document d'identitat d'ambdós/ues que indiqui el lloc d'empadronament de mutu acord o una nova resolució que l'indiqui.
 • O documentació judicial de la tutela de menors, o
 • Declaració conjunta dels pares del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat dels pares on constin les seves signatures.
Documents acreditatius de la representació:
 • En el cas de representació de major d'edat, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.
 • En tots els casos, per a l'empadronament de menors d'edat s'ha d'acreditar la seva representació. Per tant, si en la documentació del/de la menor no consten totes les dades dels progenitors, heu d'aportar el document legal on s'acrediti dita representació: llibre de família o certificat de naixement.

Impresos associats

Autorització de tràmits al padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

La comunicació que s'obté a l'hospital de naixement del nadó amb el Codi Segur de Verificació (CSV) NO SERVEIX per fer la inscripció del nadó al Padró Municipal, ja que aquest document, que només es una sol·licitud d’inscripció, ha de ser revisat per l'encarregat del Registre Civil perquè la inscripció sigui acceptada.

Per tant, només s'accepten el llibre de familia o el certificat de naixement.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.