Canvi de titularitat del dret funerari (inter-vivos)

Canvi de titularitat d'un nínxol per voluntat de la persona titular, i sempre entre persones vinculades familiarment.

La persona titular del dret funerari.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Instància general
  • DNI de la persona sol·licitant.
  • DNI de la persona que serà la nova titular.
  • Document acreditatiu de la relació de parentiu.
  • Document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat de l'acta del dret funerari (document facilitat a l'oficina del cementiri municipal durant la tramitació).
  • Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).

Impresos associats

Instància general

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

  • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
  • Document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat de l'acta del dret funerari (document facilitat a l'oficina del cementiri municipal durant la tramitació)..
  • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.