Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants

Imprimir
Comunicació del canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants d’un ciutadà espanyol o estranger dins del terme municipal de L’Hospitalet..  

QUI EL POT DEMANAR

 • Qualsevol persona major d'edat que resideixi al municipi pot demanar el seu canvi de domicili i/o el dels seus fills/es al Padró Municipal d'Habitants.
 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar el canvi de domicili d'una altra persona amb autorització expressa del/la interessat/da.

QUAN ES POT FER

Quan es canvia de residència dins del municipi..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
Disposar d'un document acreditatiu de la identitat i de residència al nou domicili.
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Documents acreditatius de la identitat del/la sol·licitant:
 • Persones amb nacionalitat espanyola majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeo (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'Acord de Luxemburg): Certificat del Registre Central d'Estrangers acompanyat del document d'identitat del país d'origen en vigor o del passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Persones estrangeres no comunitàries: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Persones menors de 14 anys: Un dels documents d'identitat indicats per als majors d'edat, si ja en tenen, o, en el seu defecte, llibre de família o certificat de naixement.
Documents acreditatius de la residència al domicili:

Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat:
 • Títol de Propietat (escriptura, contracte de compravenda, Nota del Registre, comprovació de les bases de dades municipals, etc..), o
 • Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual, acompanyat del darrer rebut de lloguer o acreditació del pagament.
 • Contracte de lloguer privat signat en tots els fulls per totes les parts i acompanyat dels documents d’identitat dels signants i del darrer rebut de lloguer o acreditació del pagament.
Si la persona que sol·licita l’empadronament no és titular de l'habitatge, haurà d’aportar, a més, una autorització expressa per escrit i amb la signatura original del titular, acompanyada de fotocòpia del document d’identitat de la persona titular.

Si a l’habitatge ja hi ha persones empadronades:
 • La persona titular de la propietat o del lloguer està empadronada: Autorització del titular per escrit i amb signatura original, acompanyada de la fotocòpia del seu document d'identitat i del títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer i últim rebut...).
 • La persona titular de la propietat o del lloguer no està empadronada: Autorització de la persona empadronada per escrit i amb signatura original, acompanyada de la fotocòpia del seu document d'identitat i dels documents que acreditin la seva possessió efectiva de l'habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer i últim rebut, així com l'autorització i la fotocòpia del document d'identitat del titular).
Documents acreditatius de la guàrdia i custòdia del/la menor:

Si s'empadrona només amb un dels dos progenitors, o d'altres:
 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia que si és:
  • Exclusiva a un progenitor/a s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable que la resolució es troba en vigor i que no existeix altra posterior que modifiqui els acords de la que es presenta.
  • Compartida i la resolució no indica el lloc d'empadronament s'haurà d'adjuntar un document signat pels progenitors/es i acompanyat de còpia del document d'identitat d'ambdós/ues que indiqui el lloc d'empadronament de mutu acord o una nova resolució que l'indiqui.
 • O documentació judicial de la tutela de menors, o
 • Declaració conjunta dels pares del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat dels pares on constin les seves signatures.
Documents acreditatius de la representació:

En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i amb signatura original per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

L'Ajuntament de L'Hospitalet podrà comprovar la veracitat de les dades dels documents aportats.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta..  

ALTRES DOCUMENTS ASSOCIATS

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local..
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció..
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril..
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol..
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població..
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400