Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Presentació d'una factura a l'Ajuntament

Imprimir
Lliurament d'una factura, en format paper, justificativa del compliment total o parcial d'un servei, obra o subministrament realitzat per part d'un proveïdor de l'Ajuntament..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques i jurídiques que siguin proveïdors d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament.

A partir de l'1 de gener de 2017 les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i persones jurídiques que emetin factures, només poden presentar-les electrònicament (veure Més informació).

QUAN ES POT FER

Heu de presentar la factura abans de transcórrer trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació del servei..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Veieu el tràmit de factura electrònica relacionat al final d´aquesta pàgina.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació a l'oficina indicada.
Documentació necessària
- Factura original. A la factura ha de constar:

- Nom, NIF i adreça del proveïdor
- Nom del departament de l'Ajuntament a qui va adreçada
 
- Documentació adjunta requerida en el contracte

Si és el primer cop que factureu a l'Ajuntament de L'Hospitalet o heu canviat  les dades del vostre compte bancari:

- Imprès de transferència bancària per l'alta o modificació
- NIF (fotocòpia)

MÉS INFORMACIÓ

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, entre altres, que es relacionin amb l’Ajuntament estan obligades a presentar les factures en format electrònic.

L’Ajuntament de L’Hospitalet, en el marc que estableix la llei esmentada, ha acordat que aquesta obligació existirà per a totes les factures a partir de l'1 de gener de 2017..  

NORMATIVA APLICABLE

Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400