Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d’ocupació de la via pública per reserva d'estacionament per obres

Sol·licitud d'una llicència d'ocupació de la via pública per a l'estacionament de vehicles que realitzin tasques de càrrega i/o descàrrega per obres.

La persona jurídica titular de la llicència municipal de l'obra.

 • Heu d'haver tramitat prèviament la sol·licitud de llicències d'obres corresponent.

S'estableix un termini de 20 dies hàbils d'antelació de la presentació de la instància a la data d'inici de la llicència.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Plànols o croquis de la zona d'intervencióObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, especificant el temps pel qual es sol·licita la reserva i adjuntant un plànol, que pot ser tipus croquis, de l'espai sol·licitat.
 • NIF de l'empresa titular de les obres 

El departament gestor comprovarà que l'empresa sol·licitant acompleix els requisits i demanarà un informe al departament encarregat del control de la mobilitat, amb el seu vist-i-plau, i per saber quines seran les mesures de seguretat necessàries.

Posteriorment, el departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent.

Una vegada fet el pagament i obtingut aquest informe es farà comparèixer a la persona sol·licitant per tal de signar el compromís per a prendre les mesures de seguretat requerides, si correspon, i es donarà la llicència d'ocupació sol·licitada.